ΣΙΦΝΟΣ ΩΡΑ ΜΗΔΕΝ & ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ «ΣΙΦΝΑΪΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ»{ΣΥΜΠΑΞ} ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 13 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021


Ἀγαπητοί Συνδημότες,
Στήν ταινία με πρωταγωνιστή τον ἀείμνηστο Νίκο Κούρκουλο «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ ΜΗΔΕΝ» (1966 σέ σενάριο Ν.
Φωσκόλου) ἀντικατοπτρίζονται πολύ γλαφυρά τά φαινόμενα σήψεως μίας κοινωνίας ἡ ὁποία διολισθαίνει καθημερινά
ἀπό τό κακό στό χειρότερο. Ἒτσι καί ἡ δική μας μικρή κοινωνία διολισθαίνει καθημερινά ἀπό τό κακό στό χειρότερο.
Ἀποφύγαμε συνειδητά στό κρίσιμο διάστημα γιά τήν τουριστική ἐποχή (περίοδος τοῦ Αὐγούστου) γιά εὐνοήτους
λὀγους νά γράψωμε γιά ὃλα τά τραγελαφικά πού συνέβαιναν ἐπάνω στό νησί μας μέ ἠθικό καί φυσικό αὐτουργό τήν
διοικούσα ὁμάδα τοῦ Δήμου Σίφνου. Ἓνας Δῆμος πού ἀλλοῦ πατεῖ καί ἀλλοῦ εὑρίσκεται. Ἓνας Δῆμος πού ὂχι μόνον δέν
γνωρίζει ἀλλά τό κυριώτερο δέν θέλει νά βάλη τά κακῶς κείμενα σέ τάξη, μέ ἀποτέλεσμα νά διογκώνονται τά
προβλήματα καθημερινά καί νά ἒχουν λάβει τήν μορφή χιονοστιβάδος.
Γιά ποῖα θέματα νά πρωτομιλήσωμε ; Γιά τήν ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΩΝ-ΑΦΑΛΑΤΩΣΕΙΣ- ΔΙΚΤΥΑ-ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ, γιά τούς
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥΣ – ΑΠΑΞΙΩΣΗ ΤΟΥ ΥΔΡΟΦΟΡΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑ, γιά τήν ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ, γιά ΤΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ-
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ , γιά τά ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ, γιά τήν ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΑΣ, γιά ΤΑ
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ-ΥΒΡΙΔΙΚΑ, γιά τήν διαχείριση τοῦ ΕΛΙΚΟΔΡΟΜΙΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΑ, γιά τούς ΔΡΟΜΟΥΣ ,
γιά ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΠΛΟΥΤΟΥ ;;; Ποῖο νά πρωτοπιάσωμε ; Σέ ὃλα μηδέν με τόνο !!!
Γιά τά παραπάνω θέματα θά μποροῦσα νά συγγράψω ὁλόκληρο βιβλίο «κακῆς διαχειρίσεως» τό ὁποῖο μᾶλλον θά
συμπεριλαμβανόταν στά πιό εὐπώλητα λόγω τῆς συμπυκνωμένης γνώσεως διά παραδειγμάτων πού θά περιεῖχε. Καί
αὐτό διότι τόσα λάθη διοικήσεως καί διαχειρίσεως μαζεμένα σέ ἓνα καλοκαίρι, εἶναι ἓνα πραγματικά σπάνιο φαινόμενο.
Καί τί ἀλήθεια δουλεύει σωστά σ’ αὐτόν τόν Δῆμο ;
Μήπως τό Προεδρεῖο του πού ὃπως φαίνεται θά βγάλη ὃλη τήν τετραετία μέ τηλεδιασκέψεις γιά νά μήν ἒχει ἐνεργή
Ἀντιπολίτευση μιᾶς καί ἡ φερομένη δημοτική Ἀντιπολίτευση εὑρἰσκεται «ἐν ὑπνώσει». Ναί σέ ὃλα λέει καί ἰδιαιτέρως
στίς «μοῦφες ἐκτιμήσεις ἀκινήτων» ὃπου ὑπάρχει ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον ἐκ μέρους τῶν δημοτικῶν ἀρχόντων μας. Ὁ
Δῆμος μας ἒχει κατασθῆ πάμπλουτος καί κιμπάρης καί ἀγοράζει ὃποιο γεωτεμάχιο φέρνουν φίλοι καί συγγενεῖς καί
μάλιστα στήν διπλάσια τιμή ἀπό τήν ἀντικειμενική ἀξία….(βλέπε Θέμα 7) . Φαίνεται ὃτι κάνει ἐπενδύσεις γιά τό μέλλον.
Νά μαζέψουν κανένα Εὐρώ ἀπό τά χρεωστούμενα τοῦ 1.300.000 Ε , δέν ξέρουν. Μόνον νά ξοδεύουν…. Πᾶρτε κόσμε,
λεφτά ὑπάρχουν !!! Τί νά γράφωμε τώρα, ἀφοῦ ἀπ’ ὃτι φαίνεται οἱ ἂνθρωποι εἶναι ἀνεπίδεκτοι μαθήσεως. Ὃ,τι καί νά
τούς γράφωμε, μυαλό δεν βάζουν, ἀλλά ἀγνοοῦν ὃμως ὃτι μπορεῖ τά γραφόμενά μας νά τά μελετήση καί κάποιος πού
νά θελήση νά καταλάβη τό τί γίνεται (γειά σου κύριε Εἰσαγγελέα μέ τήν Τζένη τήν ὡραία {λαϊκόν ἆσμα}).
Μήπως ἡ Δήμαρχος καί ἡ παρέα της, πού κατήντησαν τήν Σίφνο Κέντρο Διερχομένων Ὑδροφόρων (πέντε μέσα στόν
Αὒγουστο) Πλοίων διότι δέν ἐφρόντισαν ὃλο τον χειμώνα νά λάβουν τά μέτρα τους οὓτως ὣστε νά μήν συμβοῦν αὐτά
πού συνέβησαν ὃλο τό καλοκαίρι καί γίναμε ρεντίκολο ὃλων τῶν Κυκλάδων; Τώρα, πῶς γίνεται ὁ μῆνας Αὒγουστος μέ
ὁριακά λιγότερο κόσμο ἀπό τό 2019 νά χρειάζεται τόσο νερό ὣστε νά πλακώσουν πέντε Ὑδροφόρες, μόνον ἡ Δήμαρχος
καί ἡ παρέα της τό γνωρίζουν. Ἲσως τό γνωρίζουν καί οἱ μεγᾶλοι ἐπενδυτές τῆς Φασολοῦ (Χρυσοπηγή ΑΕ) καί οἱ ὃμοιοι
τους πού μᾶς κουβαλήθηκαν στό νησί μας ὡς μεγαλοεπενδυτές, ἀλλά τό δημοτικό νερᾶκι ἂμα βροῦν εὐκαιρία τό
ἐνθυλακώνουν δωρεάν (κρᾶτα με νά σέ κρατῶ, γιά νά πέσωμε κι οἱ δυό {δημῶδες} ) ! Θά θέλαμε νά γνωρίζωμε πόσα
χρήματα ἒλαβε ὁ Δῆμος ὡς ἀποζημίωση γιά τήν καραμπινάτη ὑπεξαίρεση τοῦ δημοτικοῦ ὓδατος ; Νούμερα θέλομε νά
δοῦμε γραμμένα καί ὀνόματα , ὃπως καί ὀνομαστικά ἀπαιτοῦμε τά ὀνόματα αὐτῶν πού χρωστοῦν τό 1.300.000 Ε στόν

Δῆμο. Ἐπίσης ἀπαιτοῦμε νά μᾶς ἐξηγήση γραπτῶς ἡ Δήμαρχος τί μηνύσεις ὑπέβαλε ἐναντίον τῶν μεγαλοεπενδυτῶν
κλεπτῶν ; Ἢ μήπως ἐνόμιζε ὃτι θά τό ξεχάσωμε κι αὐτό ; Ἐπίσης πόσες χιλιάδες Εὐρουλάκια μοίρασε στούς
μεταφορεῖς νεροῦ ἀπό τίς ‘Υδροφόρες στίς Δεξαμενές; 30.000, 40,000 , 50.000 , 60.000 , 70.000 , 80.000 Ευρώ ἢ νά
συνεχίσω τό μέτρημα πρός τά ἐπάνω ; Καί μέ ποῖες διαδικασίες ἐμοίραζε τά δρομολόγια ; (ψᾶξε, ψᾶξε δέν θά τό
βρεῖς) . Ὀνόματα μεταφορέων λοιπόν καί τί ποσό ἒλαβε ὁ καθένας ! Ἂλλωστε, αὐτό ἐπιτάσσει ἡ καθαρή καί ὀρθή
διαχείριση (πῶς τό εἲπατε αὐτό ;;;) τῶν δικῶν μας δημοτικῶν χρημάτων.
Μήπως ἡ Δήμαρχος καί ἡ παρέα της, ἒχουν ἀφήσει ὃλο τό νησί ἀνεξέλεγκτο στήν αὐθαίρετη δόμηση καί σέ πολύ
λίγο, Ἂγγλοι, Γάλλοι, Πορτογάλοι, Ἀμερικανοί καί ὃλες οἱ φυλές τοῦ Ἰσραήλ θά κατακτήσουν τήν Natura και θά
φτάσουν στόν Προφήτη Ἠλία (τόν ὑψηλό); Ψιλά γράμματα γιά αὐτήν τήν Δημοτική Ἀρχή ἠ ὁποία τό μόνον πού πράττει
εἶναι νά μήν κάνη τίποτε καί νά μήν θίγη κανέναν, ὃπως καί ἡ προηγουμένη τοῦ ἐξαδέλφου. Ἀπό δέ τίς
ὑδατοδεξαμενές, ἒχει πήξει ὁ τόπος. Ἀλήθεια, πόσα πρόστιμα ἒβαλε ἐφέτος ὁ Δῆμος γιά παράνομες ὑδροδοτήσεις
«ὑδατοδεξαμενῶν» {κοινῶς πισίνες} ; Ἢ οἱ ἂλλοι Παριζιάνοι μεγαλοεπενδυτές τοῦ Παυλίδη πού δέν ἒχουν ἀφήσει
κορυφή γιά κορυφή ἐλεύθερη [βλέπε π.χ. Βίγλα] . Ἀλλά εἲπαμε ἡ Δήμαρχος εἶναι τῆς νοοτροπίας τοῦ κατευνασμοῦ μέ
ὁτιδήποτε αὐτό ἐπιφέρει.
Μήπως γιά τήν διαχείριση τῶν χρημάτων, τά ὁποῖα πἐραν τῶν ἀνωτέρω διασπαθίσεων, τά σκορποῦν ἀπό ἐδῶ κι ἀπό
ἐκεῖ ; Τρανό παράδειγμα τό σημερινό 12 ο Θέμα [Σχετικά με την αξιοποίηση ακινήτου του Πάντειου Πανεπιστημίου στα
Εξάμπελα]. Ἐάν διαβάση κάποιος τό σχέδιο τῆς λεοντείου καί ἀπαραδέκτου συμβάσεως πού ἒχει ἀποστείλει τό
Πάντειο πρός τόν Δῆμο, θά κατανοήση γιατί οἱ ἂνθρωποι πού διοικοῦν τόν Δῆμο εἶναι ἐπικίνδυνοι. Πηγαίνουν νά
δεσμεύσουν τόν Δῆμο σέ μία σχετικά πολυετῆ μίσθωση ἑνός «κηρυγμένου μνημείου» δηλαδή ἑνός κτιρίου τὀ ὁποῖο
πρέπει νά ἀποκατασταθῆ ὃπως ὁρίζουν οἱ Ἀποφάσεις κηρύξεως, ἀπό ἐρειπιώδη κατάσταση σέ κτίριο προδιαγραφῶν ,
ξοδεύοντας ἓνα πακτωλό χρημάτων (πάνω ἀπό 1,5-2 ἑκατομμύρια Εὐρώ) , γιά νά τό ἐπιστρέψουν στό Πάντειο ἓτοιμο
σέ 15 ἒτη. Φοβερή ἐπένδυση! Καί ἀπό ποῦ θά εὑρεθοῦν τά χρήματα αὐτά ; Ἀπό τό πρόγραμμα Τρίτσης μέ δάνειο 2,5%
;;; Ἀλλά εἲπαμε, λεφτά ὑπάρχουν. Καί κορόϊδα, ἐπίσης….
Μήπως γιά τήν διαχείριση τοῦ Ἐργοστασίου Ἐπεξεργασίας Λυμάτων ὃπου οἱ μοιραῖοι δημοτικοί ἂρχοντες βιἀζονται
νά κατασκευασθῆ σέ ἐντελῶς ἀκατάλληλο χῶρο, ὃπως παρεδέχθησαν καί οἱ ὑπεύθυνοι τοῦ Ἒργου οἱ ὁποῖοι καί
ἐξεπλάγησαν ὃτι ὑπάρχει διαθέσιμος δημοτικός χῶρος (Τσιγκούρα) ἐπί τῆς Ἐπαρχιακῆς ὁδοῦ Ἀπολλωνίας-Καμαρῶν,
τόν ὁποῖον βεβαίως ούδείς τούς ὑπέδειξε (οὒτε ὁ πρώην , οὒτε ἡ νῦν).
Μήπως γιά τήν διαχείριση τοῦ Ἒργου τοῦ Λιμένος Καμαρῶν ; Ἂλλη τραγωδία. Ἀπό τόν Μάρτιο 2020 εἶχε δεσμευθῆ ἡ
Δήμαρχος ὃτι θά ἀνέθετε τήν Μελέτη στήν ἀντίστοιχη Ἒδρα τοῦ Ἐθνικοῦ Μετσοβίου Πολυτεχνείου. Σήμερα, δεκαοκτώ
(18) μῆνες μετά, δέν ἒχουν ἀναθέσει τίποτε (ἀπό προγραμματισμό καί ὀργάνωση σκίζομε).
Καί τέλος γιά σήμερα, μήπως ἒχουν προχωρήσει σέ καταλογισμούς στήν προηγούμενη διοίκηση τοῦ Λιμενικοῦ
Ταμείου Σίφνου ; Ἀκόμη περιμένομε τους φοβερούς καταλογισμούς πού διαφήμιζαν ἐπί μακρόν ἀπό ἐδῶ κι ἀπό ἐκεῖ.
Τά σκέπασαν κι αὐτά καί τώρα ἒχουν ἐπιδωθῆ σέ ἐπίθεση φιλίας μέσω τῆς Συνεταιριστικῆς Ἐταιρείας Σίφνου(ΣΕΣ) .
Εἰρήσθω ἐν παρόδω, ἒλαβαν τήν ἀπόφαση τοῦ Σ.τ.Ε ἡ ὁποία εἶναι κόλαφος γιά τά σχέδια τους. Τώρα, πόσες μετοχές
θά ἀγοράση ὀ Δῆμος ; Ἀλλά ὃπως συνήθως στά μουλωχτά θά συζητηθῆ καί αὐτό κάπου ἐκεῖ χωμένο στίς Ἀνακοινώσεις
τοῦ Προέδρου. Ἐμεῖς τά εἲχαμε γράψει ὃταν ἦταν νά λάβουν τίς Ἀποφάσεις στό Δημοτικό Συμβούλιο, ἀλλά ὁ Δῆμος
προχώρησε ἀκάθεκτος μήν χάση τό κελεποῦρι. Τώρα , ἂς τά λουσθῆ καί ἂς κάνουν καμία συναυλία σε κάποιο
ἀρχαιολογικό χῶρο μήπως πεισθοῦν οἱ ἁρμόδιοι/ ἀναρμόδιοι ἀρχαιολόγοι νά ξεπεράσουν τήν κήρυξη (καί ὃποιος
κατάλαβε, κατάλαβε).

Ἀντώνιος Γ. Ζαμπέλης
Κοινοτικός Σύμβουλος Ἀπολλωνίας
Ἐπικεφαλῆς τῆς «ΣΙΦΝΑΪΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ»

ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ : Προειδοποιοῦμε τόν πρώην ἐρωτύλο δήμαρχο νά μήν ἐκτίθεται γυρνώντας τά ἂλλα Κυκλαδονήσια
διαδίδοντας ὃτι θά ἐκλεγῆ μέ τά τσαρούχια στίς ἑπόμενες δημοτικές ἐκλογές. Ἒχουν γνώση οἱ φύλακες

Θέματα Δ.Σ.

1. Υποβολή αιτήματος στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για την εκτέλεση του έργου της κατασκευής
γηπέδου 5Χ5 στον Αρτεμώνα Σίφνου (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του ΔΣ Νικόλαος Χρυσίνης)
2. Έκδοση απόφασης περί έγκρισης της 5

ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Σίφνου
οικονομικού έτους 2021, ύστερα από την υπ’ αρ. 126/2021 απόφαση – εισήγηση της Οικονομικής
Επιτροπής περί αποδοχής επιχορήγησης του Δήμου Σίφνου για την έκτακτη μίσθωση βυτιοφόρων
οχημάτων μεταφοράς πόσιμου ύδατος, μετά την υπ ́ αρ. πρωτ. 4122.77-40/1690/5.8.2021 απόφαση
του Γενικού Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Δήμαρχος και Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής Μαρία Εμμ. Ναδάλη)
3. Υποβολή προς το Δημοτικό Συμβούλιο της τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού
Εσόδων – Δαπανών του Δήμου Σίφνου για το Β ́ τρίμηνο του οικονομικού έτους 2021 (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ:
Η Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Μαρία Εμμ. Ναδάλη)
4. Άνοιγμα λογαριασμού στην Εθνική Τράπεζα για την υλοποίηση του προγράμματος «Μετάλλων
τόποι-Σταυροδρόμια πολιτισμού στην Ανατολική Μεσόγειο» η οποία χρηματοδοτείται από το
πρόγραμμα συνεργασίας «INTERREG-VA Ελλάδα Κύπρος 2014 (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Νικόλαος Χρυσίνης)
5. Λήψη απόφασης για χορήγηση κωδικών e-banking της αναπληρώτριας ταμία Ψαραύτη Αικατερίνης
από την Εθνική Τράπεζα (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Νικόλαος Χρυσίνης)
6. Έγκριση αύξησης ωραρίου των καθαριστριών των Σχολικών Μονάδων του Δήμου Σίφνου
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιδήμαρχος Γεώργιος Γεωργούλης)
7. Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής εκτίμησης για την αγορά ακινήτου στην περιοχή της Αγίας Άννας
της Κοινότητας Αρτεμώνα για τη δημιουργία χώρου στάθμευσης (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του
Συμβουλίου της Κοινότητας Αρτεμώνα Θωμάς Τσίπης)
8. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στο ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου Α.Ε έως το τέλος της δημοτικής θητείας
(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Δήμαρχος Μαρία Εμμ. Ναδάλη)
9. Ενημέρωση και διατύπωση άποψης για θέματα που αφορούν τη βελτίωση της οδού πρόσβασης
προς Βρουλίδια (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Δήμαρχος Μαρία Εμμ. Ναδάλη)
10. Ανανέωση της σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σίφνου και της CARDIOEXPRESS για την τηλεϊατρική
κάλυψη των κατοίκων της Σίφνου (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η δημοτική σύμβουλος Χρυσούλα Ποδότα,
εντεταλμένη σε θέματα υγείας)
11. Τροποποίηση του Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σίφνου ύστερα από την
υπ’ αρ. πρωτ. 7003/31.8.2021 απόφαση ορισμού Αναπληρωτών Διευθυντών Σχολικών Μονάδων
(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η δημοτική σύμβουλος και Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Χρυσούλα Ποδότα)
12. Σχετικά με την αξιοποίηση ακινήτου του Πάντειου Πανεπιστημίου στα Εξάμπελα (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η
Δήμαρχος Μαρία Εμμ. Ναδάλη)
13. Έκδοση απόφασης ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής για
δράσεις προβολής της Σίφνου εντός του έτους 2021 (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Δήμαρχος και Πρόεδρος της
Επιτροπής Μαρία Εμμ. Ναδάλη)
14. Εισήγηση της Επιτροπής Πολιτισμού για προγραμματισμό πολιτιστικών δράσεων (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο
δημοτικός σύμβουλος και Πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτισμού Γεώργιος Λουκής)
15. Αίτημα της Εκκλησιαστικής Επιτροπής Παναγίας Κόχης για τη συμμετοχή του Δήμου στη δαπάνη
κατασκευής νέων καθισμάτων (στασιδιών) (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Δήμαρχος Μαρία Εμμ. Ναδάλη)
16. Αιτήσεις για παροχή κινήτρων σε εργαζόμενους (επιδότηση ενοικίου) σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ.
96Α ́/11.6.2021 (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Δήμαρχος Μαρία Εμμ. Ναδάλη)
17. Τροποποίηση της υπ ́αρ. 169/2020 απόφασης του ΔΣ σχετικά με τη σύνθεση του Συντονιστικού
Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Δήμαρχος Μαρία Εμμ. Ναδάλη)

18. Σχετικά με τις αιτήσεις του κ. Γεώργιου Παπαπαύλου για πρόσβαση προς το ακίνητό του στη θέση
«Μπαρού» μέσω του πάρκινγκ Απολλωνίας (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του ΔΣ Νικόλαος Χρυσίνης)
19. Σχετικά με την αίτηση του κ. Μάμιδα Κων/νου του Ελευθερίου για τοποθέτηση φωτιστικού σώματος
μπροστά από την οικία του στη θέση «Άγιος Μερκούριος» στον Αρτεμώνα Σίφνου, μετά και την
υπ ́αρ. 21/2021 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Κοινότητας Αρτεμώνα (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος
του Συμβουλίου της Κοινότητας Αρτεμώνα Θωμάς Τσίπης)
20. Σχετικά με την αίτηση του κ.Βενιού Γεώργιου του Γρηγορίου για επισκευή του πλακόστρωτου
δρόμου μπροστά από το κατάστημά του, μετά και την υπ ́αρ. 22/2021 γνωμοδότηση του Συμβουλίου
της Κοινότητας Αρτεμώνα (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Αρτεμώνα
Θωμάς Τσίπης)
21. Σχετικά με την αίτηση – αίτημα του κ. Θεοδώρου Γεώργιου του Νικολάου για αποκατάσταση και
συντήρηση του μονοπατιού από Άγιο Λουκά έως Άγιος Σώστη Σίφνου, μετά και την υπ ́αρ. 23/2021
γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Κοινότητας Αρτεμώνα (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου
της Κοινότητας Αρτεμώνα Θωμάς Τσίπης)

Ο Πρόεδρος του ΔΣ

Χρυσίνης Νικόλαος

Advertisements

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ