Ἀγαπητοί Συνδημότες,

Ὁ Προέδρος τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου ἒχει ἀποφασίσει νά διοικῆ τόν Δῆμο μέ καθεστωτική νοοτροπία ὃπως οἱ
διάφορες Χοῦντες ἀνά τόν κόσμο καί γι’ αὐτόν τόν λόγο μέ ἀφορμή δῆθεν τόν κορωνοϊό ἐξακολουθεῖ νά συγκαλῆ
«κλειστοῦ τύπου διαδικτυακά Δημοτικά Συμβούλια » ἀποκλείοντας τούς ἀντιπροσώπους τῆς Ἀντιπολιτεύσεως ἀπ΄ αὐτά
καθώς καί τούς δημότες οἱ ὁποῖοι θέλουν νά συμμετάσχουν καί νά έκφράσουν τήν γνώμη τους.
Κατά τά ἂλλα διοργανώνουν Λαϊκές Συνελεύσεις μέ συμμετοχή πλήθους δημοτῶν γιά τρέχοντα θέματα τοῦ Δήμου καί
ἐπιτρέπουν μαζικές ἐκδηλώσεις ὃπως γάμους, συνεστιάσεις κλπ. Ἐκεῖ ἰσχύουν ἂλλα μέτρα κι ἂλλα σταθμά !
Ἐνημερώνομε γραπτῶς λοιπόν τούς συνδημότες μας γιά τό τί συμβαίνει στό νησί «μας» διότι οἱ δικαιολογίες τους ὃτι
δέν γνωρίζουν τί γίνεται πρέπει νά τελειώσουν . Ἐμεῖς παραφράζοντας αὐτό το ὁποῖο εἶχε γράψει ὁ Τζώρτζ Ὂργουελ
«Ἓνας λαός πού ἐκλέγει διεφθαρμένους, κλέφτες, προδότες καί ἀπατεῶνες δέν εἶναι θῦμα. Εἶναι συνεργός τους» μέ τό
«Ἓνας λαός πού ἐκλέγει ἀνικάνους δέν εἶναι θῦμα. Εἶναι συνεργός τους» , ξαναεπαναλαμβάνομε καί σήμερα ὃτι ἒχομε
ἐνημερώσει μέ δημόσιες παρουσιάσεις (kaipoutheos.gr) αὐτά τά ὁποῖα συζητοῦνται , σέ κάθε Δημοτικό
Συμβούλιο, ἀναλυτικότατα καί ἀνά θέμα. Ἂς τά διαβάζουν οἱ δημότες γιά νά πληροφοροῦνται τήν ἀλήθεια καί νά
κρίνουν ἐμπεριστατωμένα.
Στήν σημερινή ἀνάλυση τῶν θεμάτων τῆς 23 ης Ἰουλίου 2021 θά καταπιασθοῦμε μέ τήν διεξοδική ἀνάλυση τῶν
θεμάτων ἓνα πρός ἒνα, ἀλλά θά θίξωμε καί τά γενικότερα θέματα τά ὁποῖα ἀγγίζουν τήν σχετική θεματογραφία :.

1.

Σχετικά μέ τό Πρακτικό Ἐκτιμήσεως γιά τό γεωτεμάχιο τό ὁποῖο προτείνεται γιά τήν ἐπέκταση τοῦ Κοιμητηρίου τῆς
Ἁγίας Βαρβάρας, θά ξαναεπαναλάβωμε ὂτι ἡ ὃλη διαδικασία ἀποκτήσεως ἀκινήτων πάσχει ούσιαστικά καί ὂχι
τυπικά. Δηλαδή, βάζομε τρεῖς ἀνθρώπους (τήν Πρόεδρο τοῦ Κοινοτικοῦ Συμβουλίου Ἀπολλωνίας, τόν ἐπικεφαλῆς
τῆς δημοτικῆς παρατάξεως τῆς μειοψηφίας καί μία ὑπομηχανικό τοῦ Δήμου Μήλου) νά «ἐκτιμοῦν» τά γεωτεμάχια
καί νά προτείνουν στό Δημοτικό Συμβούλιο τήν «άγοραία ἀξία» τοῦ ἀκινήτου. Μέ τί προσόντα καί ποῖες γνώσεις τό
πράττουν καί θέτουν καί τήν ὑπογραφή τους ἀπό κάτω , φαρδιά – πλατιά ;

Ἒχοντας στό ἐνεργητικό μου γνώση καί
ἐμπειρία γιά ἐκτιμήσεις «ἀγοραίας και μισθωτικῆς ἀξίας» γιά πέραν τῶν πέντε χιλιάδων (5.000) ἀκινήτων (4.000
ἀπό τήν ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ καί 1.000 ἀπό τήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ὃπου διετέλεσα πέραν τῶν ἂλλων καί Γενικός
Διευθυντής Ἀκινήτων) , δηλώνω ὃτι οἱ ἀξίες καί ὁ τρόπος ὃπως παρουσιάζονται στό Δημοτικό Συμβοὐλιο Σίφνου
εἶναι ἐντελῶς λανθασμένα. Ἓνα ἁπλό παράδειγμα ἡ σημερινή περίπτωση. Θέτουν ἀξία ἀνά τ.μ σέ ἐκτός σχεδίου
γεωτεμᾶχιο μή ἂρτιο καί μή οἰκοδομήσιμο 5 Ε ὃταν γεωτεμάχια ἐκτός σχεδίου ἂρτια καί οἰκοδομήσιμα ἐκτιμῶνται
μέ 1-2 Ε. Θά μποροῦσα νά συγγράψω ὁλόκληρη πραγματεία γιά τέτοιου εἲδους «ἀνακρίβειες» πού
χρησιμοποιοῦνται στίς συγκεκριμένες «ἐκτιμήσεις» ὃπως πχ. γιά τόν συντελεστή ἐμπορικότητος . Μεγάλη
ἐμπορικότητα σέ γεωτεμᾶχιο μέ θέα τό νεκροταφεῖο…. Συμπερασματικῶς καί γιά νά μήν ἐπεκτεινώμεθα, θά πρέπη ἠ
Ἐπιτροπή Ἐκτιμήσεων τοῦ Δήμου Σίφνου νά συνεργάζεται μέ «πιστοποιημένα γραφεῖα ἐκτιμἠσεων ἀκινήτων» οὓτως
ὣστε νά λαμβάνη τουλάχιστον δύο πιστοποιημένες ἐκτιμήσεις ἀγοραίας καί μισθωτικῆς ἀξίας, πρίν προβῆ σέ
δεσμευτικές γιά τό Δημοτικό Συμβούλιο Ἀποφάσεις. Καί νά μήν λησμονοῦμε ὃτι οἱ συντελεσθεῖσες πράξεις
ἀγοραπωλησιῶν δίδουν τροφή στήν Ἐφορία γιά τήν ἀλλαγή τῶν Ἀντικειμενικῶν Ἁξιῶν μέ ὃ,τι αὐτό συνεπάγεται.

 

2.

Ἂλλο μεγᾶλο θέμα τό ὁποῖο ἒρχεται γιά Ἀπόφαση σέ «κλειστοῦ τύπου διαδικτυακό Δημοτικό Συμβούλιο». Τό θέμα
τῆς «Ἐνεργειακῆς Ἐταιρείας» διότι περί ἐταιρείας πρόκειται εἶναι ἓνα πολύ μεγᾶλο θέμα τό ὁποῖο ὑποβόσκει στην
Σίφνο ἀρκετά ἒτη. Ἒχομε ἐκφράσει γραπτῶς καί σέ ἂλλα Δημοτικά Συμβούλια τήν κάθετη ἀντίθεσή μας σέ αὐτό τό
«ἐπενδυτικό σχέδιο» διότι εἶναι περιβαλλοντοκτόνο καί δέν εὐνοεῖ τούς μικρομετόχους καί την Σίφνο ὡς Κοινότητα
ἀλλά μόνον τήν «στενή ὁμάδα» ἡ ὁποία θά ἀναλάβη τήν διαχείριση τοῦ ἒργου. Ἂλλωστε, νά μήν ξεχνοῦν μερικοί
τούς ἀλλοδαπούς μεγαλομετόχους οἱ ὁποῖοι ἐμφανίζονται στήν παρανόμως,κατά τήν κρίση μας, ἐκδοθεῖσα Ἂδεια
τῆς ΡΑΕ (Η εταιρεία με την επωνυμία ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ ΣΥΝ.ΠΕ» (με δ.τ.
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΙΦΝΟΥ) μέσω ιδίων κεφαλαίων των εταίρων (α) «ECOPOWER CVBA» με αριθμό
εμπορικού μητρώου Βελγίου 0445.389.356, (β) «SOM ENERGIA SCCL» με αριθμό Καταλανικού μητρώου
Συνεταιρισμών: 13.936 και (γ) «ENERCOOP» με αριθμό Γαλλικού μητρώου: 484223094R.C.S. PARIS και μέσω
Τραπεζικής χρηματοδότησης) .
Ὃσον ἀφορᾶ στόν Δῆμο Σίφνου καί στήν προτεινόμενη συμμετοχή του, ἡ ἂποψή μας εἶναι ὃτι σέ καμία περίπτωση
δέν πρέπει ὁ Δῆμος νά ἐμπλακῆ σέ μία τέτοια Ἐταιρεία, οὒτε μέ 1 Εὐρώ διότι εἶναι ξεκάθαρο ὃτι αὐτό τό ὁποῖο
ἐπιδιώκεται ἀπό τήν Ἐταιρεία εἶναι ἡ συμμετοχή τοῦ Δήμου (ἂρα καί ἠ θετική ἐκπροσώπηση τῶν δημοτῶν) καί ὂχι
ἡ χρηματική συνεισφορά του. Ἀλήθεια, ὁ ἐμπλεκόμενος Δῆμος Σἰφνου ἀπό τήν ἐποχή Α. Μπαμπούνη/ΑΚΙΣ, θά πάη
στό Σ.τ.Ε νά ζητήση τήν κατά τοῦ Δήμου Ἀπόφαση γιά τήν κήρυξη τῆς ἐπίμαχης περιοχῆς ὡς Ἀρχαιολογικοῦ Χώρου ;
Ἡ Ἀπόφαση ἒχει ἐκδωθῆ ἀπό τίς 30/12/2020 ἢ δέν ἐνδιαφέρει τήν Δημοτική Ἀρχή ;;; Γιά τήν ΣΥΜΠΑΞ τά πράγματα
εἶναι ξεκάθαρα καί πλέον μονόδρομος.

Προσφυγή στό ΣτΕ κατά τῆς ἀποφάσεως τῆς ΡΑΕ.
3.

Στό 3 ο Θέμα θά παραθέσωμε τήν ἀπάντηση τοῦ Συνδέσμου Σιφνίων τήν ὁποίαν καί συνυπογράφομε.

Ἡ τωρινή
Δημοτική Ἀρχή συνεχίζοντας τήν ἀρνητική παρἀδοση τῆς προηγουμένης , προσπαθεῖ νά φέρη πρό τετελεσμένων
γεγονότων τόν ἱστορικό Σύνδεσμο Σιφνίων. Ἐμεῖς ὃμως εἲμαστε παλαιᾶς κοπῆς καί ὃταν συμφωνοῦμε κᾶτι καί
δίνομε τά χέρια, τό τηροῦμε ἐπειδή τιμοῦμε τά «παντελόνια» μας. Ἂλλοι φαίνεται ὃτι ἀρέσκονται νά κρύβωνται
πίσω ἀπό φοῦστες (δικηγόρους). «Ὁ ἔχων ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω καί ὁ νοῶν νοήτω» . Φρονοῦμε ὃτι οἱ ἐξελίξεις θά
εἶναι ἀπρόβλεπτες γιά τόν Δῆμο Σίφνου ἒτσι ὃπως διαχειρίζεται τό θέμα. Ὃσον γιά τήν ἀγαπητή Δημοτική Σύμβουλο
καί Πρόεδρο τῆς «Ἀδελφότητος ὁ Ἃγιος Συμεών» κ. Μ. Βασταρδῆ ἀφοῦ κόπτεται τόσο πολύ γιά τήν πρόοδο τοῦ
Δήμου Σίφνου, ἂς δωρίση τό Σωματεῖο τοῦ ὁποίου ἡγεῖται, τό ὡραιότατο γεωτεμᾶχιο του στό Χαλάνδρι, στόν Δῆμο
Σίφνου γιά νἀ τό ἀξιοποιήση καταλλήλως.

 

4. 5. 6. ……… 21 : Θέματα ἢσσονος σημασίας καί θέματα ἢδη συζητημένα στό Τοπικό Συμβούλιο Ἀπολλωνίας ὃπου ἒχει
ἐκφρασθῆ ἡ ἀρνητική ἡ ἢ θετική μας θέση. Στό Θέμα 7, ἡ ἂποψή μας εἶναι ὃτι στόν Κόμβο, θά πρέπη νά
τοποθετηθοῦν δύο Πινακίδες μέ STOP , ἡ μία ἀπό τήν πλευρά τοῦ δρόμου ὁ ὁποῖος ἒρχεται ἀπό τόν Φᾶρο καί ἡ ἂλλη
ἀπό τήν πλευρά τοῦ δρόμου ὁ ὁποῖος ἒρχεται ἀπό τόν Πλατύ Γιαλό οὓτως ὣστε νά δίδεται πάντα ἡ προτεραιότητα
στόν ἐκ δεξιῶν.

Ἀντώνιος Γ. Ζαμπέλης
Κοινοτικός Σύμβουλος Ἀπολλωνίας
Ἐπικεφαλῆς τῆς «ΣΙΦΝΑΪΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ»

 

Η πρόσκληση του Δημοτικού Συμβουλίου:

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ. 1, της Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του
COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (Φ.Ε.Κ. Α ́ 55/11.03.2020), σας προσκαλώ
στις 23 Ιουλίου 2021, ημέρα Παρασκευή στις 15:00μ.μ., σε τηλεδιάσκεψη για έκδοση απόφασης
στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής εκτίμησης για την αγορά ακινήτου στη θέση “ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ”
Απολλωνίας για την επέκταση του κοιμητηρίου (εξ αναβολής) (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του ΔΣ
Νικόλαος Χρυσίνης)
2. Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου στην Ενεργειακή Κοινότητα Σίφνου (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η
Δήμαρχος Μαρία Ναδάλη)
3. Διαμόρφωση συμφώνου συνεργασίας του Δήμου με το Σύνδεσμο Σιφνίων για το θέμα του «ΗΡΩΟΥ»
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του ΔΣ Νικόλαος Χρυσίνης)
4. Λήψη απόφασης για άνοιγμα λογαριασμού και ορισμού υπεύθυνου του λογαριασμού στην Τράπεζα
Ελλάδος για το έργο «ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΤΟΠΟΙ» (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Δήμαρχος Μαρία Ναδάλη)
5. Σχετικά με τη συμμετοχή του Δήμου Σίφνου στην πρόταση της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Κυκλάδων για τη
διοργάνωση αγώνα σφαιροβολίας (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Δήμαρχος Μαρία Ναδάλη)
6. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση σχολικού χώρου του Γυμνασίου Σίφνου, προκειμένου να
πραγματοποιηθούν εξετάσεις γλωσσομάθειας αγγλικής γλώσσας από ιδιωτικό φορέα (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ:
Η δημοτική σύμβουλος & Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ποδότα
Χρυσούλα)
7. Λήψη απόφασης σχετικά με την σήμανση του κυκλικού κόμβου στη θέση «Πλακωτό» (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο
Πρόεδρος του Δ.Σ. Νικόλαος Χρυσίνης)
8. Χορήγηση προσωρινής άδειας διέλευσης αυτοκίνητου για εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ στην παραλία Τσόπου
έως τις 9:30 το πρωί και μετά τις 21:00 το βράδυ (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιδήμαρχος Γεώργιος Κ.
Γεωργούλης)
9. Εξέταση αιτημάτων πολιτών για άδεια χρήσης κοινόχρηστων χώρων, μετά την υπ’ αρ. 79/2021
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, τη σχετική απόφαση με αρ. πρωτ. Δήμου 486/19.02.2019 της
Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων και τις γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Κοινότητας
Απολλωνίας (ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ : Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Νικόλαος Χρυσίνης και η Πρόεδρος του
Συμβουλίου της Κοινότητας Απολλωνίας Κατερίνα Θεολόγου)
10. Σχετικά με την αίτηση του κ.Κόμη Εμμανουήλ του Βασιλείου για την τοποθέτηση τριών νέων
φωτιστικών σωμάτων σε υπάρχουσες κολώνες στην περιοχή «Βλάχα» Φάρου, μετά και την υπ ́αρ.
30/2021 γνωμοδότηση του συμβουλίου της Κοινότητας Απολλωνίας (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Πρόεδρος του
Συμβουλίου της Κοινότητας Απολλωνίας Κατερίνα Θεολόγου)
11. Σχετικά με την αίτηση της κας Λυν Καλογήρου για το πρόβλημα του παρκαρίσματος των νταλικών
ανάμεσα στο ξενοδοχείο «Μπουλής» και τον Παιδικό Σταθμό στις Καμάρες, μετά και την υπ ́αρ.
33/2021 γνωμοδότηση του συμβουλίου της Κοινότητας Απολλωνίας (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Πρόεδρος του
Συμβουλίου της Κοινότητας Απολλωνίας Κατερίνα Θεολόγου)
12. Σχετικά με την αίτηση του κ. Φύσσα Ιωάννη για τοποθέτηση καθρέπτη ρύθμισης κυκλοφορίας στην
περιοχή Άγιοι Ανάργυροι, μετά και την υπ ́αρ. 32/2021 γνωμοδότηση του συμβουλίου της
Κοινότητας Απολλωνίας (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Απολλωνίας
Κατερίνα Θεολόγου)
13. Σχετικά με την αίτηση του κ.Ατσόνιου Γεώργιου του Ιωάννη για χορήγηση έγκρισης κυκλοφοριακής
σύνδεσης νέου πρατηρίου καυσίμων στην περιοχή «Κουρτσούδι» Απολλωνίας, μετά και την υπ ́αρ.
38/2021 γνωμοδότηση του συμβουλίου της Κοινότητας Απολλωνίας (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Πρόεδρος του
Συμβουλίου της Κοινότητας Απολλωνίας Κατερίνα Θεολόγου)
14. Σχετικά με την αίτηση του κ. Γεωργούλη Φρατζέσκου του Ιωάννη για τοποθέτηση νέου φωτιστικού
σε υπάρχουσα κολώνα της ΔΕΗ, στην περιοχή Φυργάνι Σίφνου, μετά και την υπ ́αρ. 22/2021
γνωμοδότηση του συμβουλίου της Κοινότητας Απολλωνίας (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Πρόεδρος του
Συμβουλίου της Κοινότητας Απολλωνίας Κατερίνα Θεολόγου)
15. Σχετικά με την αίτηση του κ. Προκόπη Ιωάννη, για υπογειοποίηση καλωδίων ρεύματος στη θέση
Πλακιά Σίφνου, μετά και τη γνωμοδότηση του συμβουλίου της Κοινότητας Απολλωνίας (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ:
Η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Απολλωνίας Κατερίνα Θεολόγου)

16. Σχετικά με την αίτηση της κ. Μαρίας Βενιού για χορήγηση άδειας τοποθέτησης πινακίδας για το
κατάστημά της πρατηρίου άρτου στις Καμάρες Σίφνου, μετά και τη γνωμοδότηση του συμβουλίου
της Κοινότητας Απολλωνίας (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Απολλωνίας
Κατερίνα Θεολόγου)
17. Σχετικά με την αίτηση κατοίκου Κάστρου για παραχώρηση θέσης προνομιακού παρκινγκ του
υπερήλικα πατέρα της στο Κάστρο Σίφνου, μετά και τη γνωμοδότηση του συμβουλίου της Κοινότητας
Απολλωνίας (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Απολλωνίας Κατερίνα
Θεολόγου)
18. Σχετικά με το αίτημα του Οικολογικού Συλλόγου Καμαρών η «ΜΕΡΟΠΗ» για τοποθέτηση σημάτων
ορίου ταχύτητας στο δρόμο προς Αγία Μαρίνα στις Καμάρες Σίφνου, μετά και τη γνωμοδότηση του
συμβουλίου της Κοινότητας Απολλωνίας (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας
Απολλωνίας Κατερίνα Θεολόγου)
19. Σχετικά με την αίτηση της «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΙΦΝΟΥ Συν.Π.Ε.» για χορήγηση άδειας
κοινόχρηστου χώρου στην Πλατεία «Ραμπαγά» στην Απολλωνία, μετά και τη γνωμοδότηση του
συμβουλίου της Κοινότητας Απολλωνίας (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας
Απολλωνίας Κατερίνα Θεολόγου)
20. Σχετικά με την αίτηση του κ. Αλιφραγκή Στυλιανού για αφαίρεση δημοτικού φωτισμού στην
ιδιοκτησία του στο Μύλο του Φάρου, μετά και τη γνωμοδότηση του συμβουλίου της Κοινότητας
Απολλωνίας (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Απολλωνίας Κατερίνα
Θεολόγου)
21. Σχετικά με την εισήγηση της Προέδρου της Κοινότητας κας Αικατερίνης Θεολόγου για τοποθέτηση
δεύτερης ταΐστρας στην Απολλωνία και έκδοση απόφασης σχετικά με το δημοσίευμα της Προέδρου
του Φιλοζωικού Σωματείου Σίφνου κας Ζωής Μπακέλα, μετά και τη γνωμοδότηση του συμβουλίου
της Κοινότητας Απολλωνίας (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Απολλωνίας
Κατερίνα Θεολόγου)

Ο Πρόεδρος του ΔΣ
Χρυσίνης Νικόλαος

Advertisements

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ