Ἀγαπητοί Συνδημότες,

   Ἐάν ἡ Δήμαρχος καί ὁ Προέδρος τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου ἒχουν ἀποφασίσει νά διοικοῦν τόν Δῆμο μέ νομοθετικά διατάγματα ὃπως ἡ Χούντα, νά μᾶς τό δηλώσουν ξεκάθαρα. Ἀλλά δυστυχῶς βρίσκουν τήν ἀνύπαρκτη ἒως συνεννοημένη δημοτική ἀντιπολίτευση (ΣΙΦΝΟΣ ΕΝ ΑΠΟΔΡΑΣΕΙ) καί κάνουν ὃ,τι γουστάρουν…..

   Πῶς ἀλλιῶς νά ἐξηγηθῆ ὃτι δέν ἐνημερώνουν κανένα ἀπό τίς άντιπολιτευόμενες κοινοτικές παρατάξεις (ΣΙΦΝΑΪΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ, ΣΙΦΝΕΪΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΡΤΕΜΩΝΑ) γιά τά σοβαρά θέματα τά ὁποῖα προκύπτουν καθημερινά στόν Δῆμο καί ἀφοροῦν σέ σοβαρά ζητήματα τῆς Σίφνου «μας» {τό «μας» ἐντός εἰσαγωγικῶν πλέον διότι ἡ Σίφνος μέ τις δύο δημοτικές θητεῖες τοῦ Α. Μπαμπούνη /ΑΚΙΣ [8 ἒτη]  καί τήν τρέχουσα τῆς Μ. Ναδάλη/ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΜΕΡΑ ἒχει καταντήσει ἡ Σίφνος τοῦ Π. Παυλίδη, τοῦ Δ. Κουζέλη, τοῦ Ρώσσου «ΧΡΥΣΟΠΗΓΗ», τοῦ Ἰ. Τσάκωνα, τοῦ Τάσση καί οὓτω καθ’ ἑξῆς, οἱ ὁποῖοι βεβαίως καμία σχέση δέν ἒχουν μέ τήν Σίφνο ἐκτός τοῦ προσωπικού τους κέρδους }. 

   Ἐνημερώνομε γραπτῶς λοιπόν τούς συνδημότες μας γιά τό τί συμβαίνει στό νησί «μας» διότι οἱ δικαιολογίες τους ὃτι δέν γνωρίζουν τί γίνεται πρέπει νά τελειώσουν .  Ἒχομε ἐνημερώσει μέ δημόσιες παρουσιάσεις (kaipoutheos.gr) αὐτά τά ὁποῖα συζητοῦνται , ἒπειτα ἀπό κάθε Δημοτικό Συμβούλιο, τόσο ἀναλυτικά καί ἀνά θέμα μέ τήν σχετική παρουσίαση  τῶν σχετικῶν ἐγγράφων  ὃπως δέν τό ἒχει πράξει  ΠΟΤΕ καμία δημοτική ἢ κοινοτική παράταξη.  Καί ἀπό αὐτά τά ὁποῖα ἀποκαλύπτομε κάθε φορά, ἒχομε σπείρει τόν πανικό στήν Δήμαρχο καί στόν Πρόεδρο τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου οἱ ὁποῖοι ἀντί νά ἒλθουν νά μᾶς συμβουλευθοῦν πῶς θά ἐπιλύσουν τά τεράστια προβλήματα πού ἒχουν συσσωρευθεῖ, προτιμοῦν μέ νομοθετικά διατάγματα καί φετφᾶδες νά  ἀποκλείουν ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ  τήν παρουσία μας ἀπό τά Δημοτικά Συμβούλια καί τίς παράνομα συστημένες Ἐπιτροπές τους (ἀλήθεια εἶναι νόμιμη σύσταση ἐπιτροπῆς μέ 5 ναί και 12 βωβούς 😉 τίς ὁποῖες κανονίζουν μυστικά ἀπό κοινοῦ μέ τά φιλαράκια τους τῆς «δῆθεν» Ἀντιπολίτευσης. Αὐτή λοιπόν ἡ Δημοτική Ἀρχή ἐξακολουθεῖ νά πιστεύη ὃτι ἀποκλείοντάς μας αὐθαίρετα ἀπό τίς δημόσιες συνεδριάσεις τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου (οὒτε ἡ Χούντα δέν τά ἒκανε αὐτά)  δῆθεν λόγω κορωνοϊοῦ , θά μᾶς φιμώση. Τοὐς ξαναπληροφοροῦμε λοιπόν ὃτι δέν θά τά καταφέρουν ὃσο φιλότιμα καί νά προσπαθοῦν διότι πλέον οἱ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ εἶναι τόσο ραγδαῖες πού δέν προλαβαίνουν νά μαζεύουν τά ἀσυμμάζευτα πού οἱ ἲδιοι ἐδημιούργησαν .

   Στήν σημερινή ἀνάλυση τῶν θεμάτων τῆς 2ας και τῆς 6ης Ἰουλίου 2021 δέν θά καταπιασθοῦμε μέ τήν διεξοδική ἀνάλυση τῶν θεμάτων ἓνα πρός ἒνα, ἀλλά θά θίξωμε τά γενικότερα θέματα τά ὁποῖα ἀγγίζουν τήν σχετική θεματογραφία τῶν δύο αὐτῶν Συμβουλίων : 

  1. Σχετικά μέ την 3η  ἀναμόρφωση τοῦ Προϋπολογισμοῦ, θά ἐπιμείνωμε ξανά καί ξανά. Ὃσες καί ἀναμορφώσεις νά κάνετε ἐάν δέν λάβετε σοβαρά μέτρα οίκονομικῆς ἀνορθώσεως τοῦ Δήμου ὃπως α) τήν εἲσπραξη τῶν ὀφειλομένων 1.300.000 Ε [ἀλήθεια ὑπάρχει Κεντρικό Κρᾶτος (Εἰσαγγελεῖς, Ἐπιθεωρητές Δημοσίας Διοικήσεως, Ἀποκεντρωμένη Διοίκηση Νοτίου Αἰγαίου κλπ) νά ἐλέγξη την «ρεμούλα» πού γίνεται στόν Δῆμο Σίφνου διότι «ρεμούλα» εἶναι νά μήν εἰσπράττονται τά ὀφειλόμενα κύριοι Μπαμπούνη καί Ναδάλη γιά νά μήν θίξετε τά ψηφαλάκια σας. Ἐδῶ καί τώρα τά ὀνόματα καί τά ποσά αὐτῶν οἱ ὁποῖοι χρωστοῦν τό 1.300.000 Ε στόν Δῆμο Σίφνου, ἀλλιῶς εἶσθε συνένοχοι. Γράψαμε καί σέ προηγούμενη ἀνάρτησή μας, « Μπαμπούνης και Ναδάλη, οἱ δύο ὂψεις τοῦ ἲδιου τρύπιου νομίσματος {τώρα γράφομε, τῆς ἲδιας τρύπιας δεκάρας»]. β) τήν οἰκονομία στά ἀναλώσιμα καί στίς παρεχόμενες ὑπηρεσίες πρός τόν Δῆμο. Νά γράψωμε γιά τά ἀναλώσιμα τῶν ἀφαλατώσεων, νά γράψωμε γιά τις ἀπ’ εὐθείας ἀναθέσεις στούς ἐργολάβους καθαριότητος [ἀκόμη περιμένομε τήν γραπτή ἀπάντηση τῆς Προέδρου τῆς οἰκονομικῆς ἐπιτροπῆς καί Δημάρχου Σίφνου κ. Μ. Ναδάλη « εντός των προβλεπόμενων από το νόμο ημερομηνιών» ὃπως μέ στόμφο μᾶς ἀπήντησε ὁ κ. Χρυσίνης στίς 04-06-2021 στήν ἐπίκαιρη γραπτή σχετική ἐρώτησή μας {πόσο χρονικό διάστημα θεωρεῖτε ἱκανό τό προβλεπόμενο ἀπό τόν Νόμο ; ἓνα μῆνα, δύο μῆνες, ἓνα ἒτος , δύο ἒτη καί οὓτω καθ’ἑξῆς, κοινῶς ἡ μπαλλίτσα στήν ἐξέδρα}], τί νά πρωτογράψωμε…. ;;; γ) τήν οἰκονομία στούς ἐξωτερικούς ὑπεργολάβους (ἀληθεύουν τά 7.000 Ε/ μῆνα γιά συνεργεῖο ἀφαλατώσεως ἀπό τήν Ἀθήνα 😉 ἐνῶ ἀπό τήν ἂλλη ξεζουμίζετε τούς ντόπιους ἐργολάβους ζητῶντας συνεχῶς ἐκπτώσεις γιά τήν ἀνάθεση ἒργων δ) τήν κατάργηση τῆς σπατάλης καί τῆς ὑποθηκεύσως  τῶν ἑπομένων  δημοτικῶν ἀρχῶν μέ τά ἀλόγιστα ΔΑΝΕΙΑ μέσω τοῦ δῆθεν εὐεργετικοῦ Προγράμματος «Ἀντώνιος Τρίτσης» τά ὁποῖα δάνεια ἐφευρέθηκαν γιά νά διασφαλίσουν την βιωσιμότητα τοῦ Ταμείου Παρακαταθηκῶν καί Δανείων (Τ.Π. & Δ) καί ὂχι τῶν Δήμων. Ὃπως μᾶς παρουσιάσατε τήν σύμβαση, τά δάνεια δίδονται μέ 3,10 % ὃταν ἡ Εὐρωπαϊκή Τράπεζα Ἐπενδύσεων ἡ ὁποία ἐπίσης συμβάλλεται , τά παρέχει μέ 1,91% . Καί γιά ποῖα ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΕΡΓΑ μᾶς χρεώνετε ΤΟΚΟΧΡΕΩΛΥΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ, ὓψους 3.952.535,65 Ε ΣΥΝ ΤΟΥΣ ΤΟΚΟΥΣ ; Γιά τό ἐργᾶκι τοῦ κ. Μπαμπούνη/ΑΚΙΣ γιά τηλεμετρία (3.300.000 Ε) {πᾶρε τό αὐγό και κούρευτο} καί γιά δίκτυα ὑδρεύσεως ( 650.000 Ε) ; Ἒχει ὑπολογίσει κανείς  ἀπό τούς δύο σας (Ναδάλη/Μπαμπούνης) πόσους τόκους θά πληρώση ὁ Δῆμος Σίφνου ΥΠΟΘΗΚΕΥΟΝΤΑΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ὃπως γράφει ἡ σχετική Σύμβαση ; [ἀντιγράφομε αὐτολεξεί : «Την παρεχόμενη ασφάλεια για την χορήγηση του εν λόγω δανείου, που συνίσταται στην προβλεπόμενη δανειακή σύμβαση ρήτρα εκχώρησης εσόδων εκ μέρους του Δικαιούχου (Δῆμος Σίφνου) προς το Τ.Π. & Δ ….»].  Ἀλλά ποῖον νοιάζει ; Αὐτοί θά ἀποπληρώσουν τά «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ» ἢ οἱ μπαταχτσῆδες ψηφοφόροι τους τοῦ 1.300.000 Ε ; 

 

2.Ἓνα ἒργο πνοῆς πού εἶναι σέ λήθαργο 30 ἒτη ,  ἀποφασίσαμε ἀπό κοινοῦ ὃλες οἱ δημοτικές καί κοινοτικές παρατάξεις νά ἐκτελέσωμε καί τά κάνατε μαντάρα…. Ἐκτός τοῦ ὃτι βάλατε καί τσακώθηκαν μεταξύ τους οἱ ντόπιοι βολάτορες τῆς περιοχῆς, τί καταφέρατε ; Νά σταματήση τό ἒργο ἂμεσα ἡ Ἀστυνομία δῆθεν ἀπό καταγγελία τῆς Κρανιδιώτενας (ἀπ’ ὃτι βλέπετε ἐμεῖς δέν φοβόμαστε ν’ ἀποκαλύψωμε ἀλήθειες) . Και ποῖος τήν ἐνέπλεξε τήν συγκεκριμένη κυρία σέ μέρος πού δέν τήν ἀφορᾶ ; Στρῖψτε την τρύπια δεκαρούλα κι ὃπου κάτσει, μέσα θά εἶστε. Καί ποῦ εἶναι ἡ λεβεντιά σας, δημοτικοί μου ἂρχοντες ; Ἡ λύση εἶναι τόσο ἁπλῆ ὃσο δέν μπορεῖτε νά τήν σκεφθῆτε….. Θέλει ἀρετήν καί τόλμην ἡ ἐλευθερία, ὃπως ἒγραφε ὁ ποιητής μας Ἀνδρέας Κᾶλβος καί ὂχι νά κοροϊδεύωμε τήν κοινωνία ἐπειδή ΦΟΒΟΜΑΣΤΕ !

3.Ἀποχώρηση καί τῆς ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ἀπό τήν Σίφνο. Ὓστερα ἀπό τήν ALPHA BANK , τήν κοπανάει καί ἡ Τράπεζα Πειραιῶς. Σέ λίγο καιρό καί ἡ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ. Δυστυχῶς, ἀγαπητοί μου συμπατριῶτες ἐπειδή γνωρίζομε πρόσωπα καί καταστάσεις στά τραπεζικά δρώμενα τῆς πατρίδος μας, «τό παιγνίδι εἶναι στημένο καί ἀπό πρίν ξεπουλημένο» ὃπως τραγουδᾶ και ὁ γνωστός τραγουδιστής Βασίλης Παπακωνσταντίνου. Οἱ ἡγεσίες τῶν Ἑλληνικῶν Τραπεζῶν ἀπό τό 2015 και ὓστερα εἶναι τραγικές για τήν ὓπαρξη τῆς χώρας. Ἀφοῦ ἐφόρτωσαν στόν Ἑλληνικό Λαό 60 δις Ευρώ  κόκκινα δάνεια ὡς δημόσιο χρέος γιά νά σώσουν τίς ἀτομικές τους εὐθῦνες (ποῖος ἐχορήγησε τά κόκκινα δάνεια;) , τώρα μᾶς τό παίζουν ὃτι ἐφαρμόζουν τό «στρατηγικό τους πλᾶνο». Ποῖο στρατηγικό πλᾶνο βρέ «ξεγάνωτοι τενεκέδες» ὃπως θά τούς ἀποκαλοῦσε ὁ φίλτατος συγχωρεμένος πλέον, Βαγγέλης Γιαννόπουλος ;  Εἶναι στρατηγική ἐπιλογή τῆς χώρας νά ἀφήση τά νησιά και τήν ἀκριτική Θρᾶκη χωρίς Ταχυδρομεῖα, Τράπεζες, Κέντρα Ὑγίειας κλπ καί νά μαζευθοῦν ὃλα στίς μεγᾶλες πόλεις ; Καί πῶς θά ἐπιζήσουν αὐτοί οἱ τόποι ; Ποσῶς τούς ἐνδιαφέρει διότι αὐτά τά κολλεγιόπαιδα ἒχουν πάντα ἐξασφαλισμένη μία θεσούλα στό Λονδῖνο ὃταν γίνη ἡ στραβή. Καί τί κάνει ἡ δημοτική μας ἡγεσία ;;;

Γράφει ἐπιστολές σέ ὧτα(αὐτιά) μή ἀκουόντων. Ἡ λύση εἶναι μία. Ἀκρόαση ἀπό τόν Διοικητή τῆς Τραπέζης Ἑλλάδος καί ἐάν καί αὐτός ἀδιαφορήσει , παράσταση στην Εὐρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα καί στό Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μέ  τήν πανελλαδική ἀπειλή ἀποσύρσεως ὃλων τῶν καταθέσεων ἀπό το τραπεζικό σύστημα. Ποῖος θά τά τολμήση αὐτά;

Οἱ παλαιοί στρατιωτικοί ἒλεγαν ἓνα εὒστοχο εὐφηολόγημα «βᾶρα νομή». Ἀναζητῆστε τήν ἒννοια του καί θά ἀντιληφθῆτε περί τίνος πρόκειται. 

 

4.Μέσα στά τόσα προβλήματα, προέκυψε καί τό σοβαρότατο θέμα τῆς ἐλλείψεως νεροῦ στό νησί μας ἀπό τίς ἀρχές Ἰουνίου. Λέγαμε και ἐμεῖς οἱ ὁποῖοι παρακολουθοῦμε ἀπό κοντά τό θέμα, ὃτι θά βγῆ κι ὀ ΑΚΙΣ μετά τό ἂρθρο του στίς 08-06-2021 (ἀκυβέρνητο καράβι) νά συνεχίση νά στηλιτεύη τήν Δημοτική Ἀρχή, ἀλλά σιγή ἀσυρμάτου. Κουβέντα γιά τίς γεωτρήσεις με Ἂδειες-κουρελόχαρτα ἀπό τήν Περιφέρεια, κουβέντα γιά τίς ἀμέτρητες πισίνες πού ἒχει γεμίσει ὀ τόπος, κουβέντα γιά τούς ἐπενδυτές τοῦ Φάρου κι ἂλλους πολλούς τελικά, πού «κλέβουν» τό δημόσιο νερό μέ διπλούς σωλῆνες καί ἀντίστροφους μετρητές εἰς ὑγιείαν ὃλων ἡμῶν, τῶν κορόϊδων πού πληρώνομε ἀνελλιπῶς ! 

Ἀλήθεια, γνωρίζετε νῦν καί πρώην δημοτικοί ἂρχοντες τί σημαίνει αὐτόφωρη διαδικασία ; Νά σᾶς τό ἐξηγήσωμε γιά τήν ἑπομένη φορά πού θά σᾶς τύχη .  Αὐτόφωρη διαδικασία σημαίνει ὃτι ὃταν ἀνακαλύπτης μία ποινικά κολάσιμη πράξη ὃπως ἡ κλοπή δημόσιου ὓδατος , καλεῖς τά ἀστυνομικά ὂργανα καί τόν Εἰσαγγελικό Λειτουργό καί τσακώνουν τόν κατά Νόμον ἐκπρόσωπο (Παπαδόπουλο, Πουλόπουλο, Βεγγόπουλο, Λουκόπουλο κλπ-τυχαῖα τά ὀνόματα γιά νά μήν παρεξηγηθοῦμε) καί τόν στέλνεις σιδηροδέσμιο στήν Σῦρο καί ὂχι νά βγάζης ἀνακοινώσεις τοῦ τύπου «θά ἐπιβληθοῦν οἱ ἀνάλογες κυρώσεις»  καί ἐσεῖς κορόϊδα Σιφνιοί, νά ξυρίζεσθε μία φορά τον μῆνα, νά πηγαίνετε στόν μπιντέ μία φορά τόν χρόνο καί ἂλλα ὡραῖα ὃπως μᾶς συνέστησαν οἱ δημοτικοί μας ἂρχοντες στήν Ἀπόφαση -Μνημεῖο τῆς 6ης Ἰουλίου 2021 ὃπως ἐκυκλοφόρησε στά κοινωνικά δίκτυα. Capisci ? (καταλάβατε 😉 ὃπως θά ἒλεγε καί ἡ ἰταλική Μαφία !!!

 

Ἂντε νά τελειώσωμε γιά σήμερα γιατί μᾶς παρακουράσατε ἂνευ λόγου, διότι ὃπως λέγει κι ὁ θυμόσοφος λαὀς «στοῦ κουφοῦ τήν πόρτα ὃσο θέλεις βρόντα» . Μέ τά σύκχα καί τούς ὀρνούς, θἀ ἀσχοληθοῦμε στήν ἑπόμενη δημοσίευσή μας. Θά τούς ἀφήσωμε πρός τό παρόν, νά ἀπολαύσουν τήν τραπεζική ἀποζημίωσή τους !

 

Ἀντώνιος Γ. Ζαμπέλης

Κοινοτικός Σύμβουλος Ἀπολλωνίας

Ἐπικεφαλῆς τῆς «ΣΙΦΝΑΪΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ»

Advertisements

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ