ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ «ΣΙΦΝΑΪΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ» {ΣΥΜΠΑΞ} ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΣΥΝΕΖΗΤΗΘΗΣΑΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ 23ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2021

Ἀγαπητοί Συνδημότες,

    Σ’  ἓνα ἀπό τά χειρότερα Δημοτικά Συμβούλια τῆς τελευταίας εἰκοσαετίας (20ετίας), χρονικό διάστημα κατά τό ὁποῖο ἀσχολούμεθα ἐνεργῶς μέ τά δημοτικά δρώμενα τῆς Σίφνου, τά προσωπεῖα ἒπεσαν.

   Δέν ἐπρόκειτο νά σχολιάσωμε τά πεπραγμένα τοῦ συγκεκριμένου δημοτικοῦ συμβουλίου διότι ἐμεῖς ἐτοποθετηθήκαμε ἐπί τῶν θεμάτων τοῦ Συμβουλίου πρίν πραγματοποιηθῆ πιστεύοντας ὃτι κάποιοι ἀπό τούς Δημοτικούς Συμβούλους θά ἀντιλαμβάνονταν τό τί παίζεται πίσω ἀπό τήν συγκεκριμένη θεματολογία.

   Μέ πολλή χαρά διεπιστώσαμε ὃτι ἡ πλειονοψηφία τῶν δημοτικῶν συμβούλων καί μᾶς διαβάζει και μᾶς συμμερίζεται καί αὐτό ἐφάνη ἀπό τίς διάφορες τοποθετήσεις τους κυρίως ἐπί τῶν θεμάτων (2) καί (3) τῆς Ἡμερησίας Διατάξεως .

   Ἐκεῖνο ὃμως τό ὁποῖο μᾶς ἐπροξένησε μεγάλη ἐντύπωση καί δικαιώνει ἀπολύτως τούς βαρεῖς πράγματι χαρακτηρισμούς μας γιά τόν Πρόεδρο τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου (Δ.Σ)  καί τήν Δήμαρχο Σίφνου, εἶναι ἠ ἐπιμονή τους νά ἀλλοιώσουν τήν ἐκπεφρασμένη θέληση τῶν μελῶν τοῦ Δ.Σ. 

   Δέν θά σταθοῦμε στόν Γκαιμπελικοῦ τύπου μονόλογο τοῦ Προέδρου τοῦ Δ.Σ ὃσον ἀφορᾶ στόν Κοινοτικό Σύμβουλο καί ἐπικεφαλῆς τῆς ΣΙΦΝΑΪΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ διότι αὐτά τά ὁποῖα ἐξεστόμισε ἀποτελοῦν τήν καλύτερη διαφήμιση γιά τόν κ. Ἀντώνιο Γ. Ζαμπέλη ἐπειδή ὃλοι γνωρίζουν ἒχοντας διαβάσει προσεκτικά τά δημόσια κείμενά του στό kaipoutheos.gr ὃτι ἒχει ἀπόλυτο δίκαιο στά γραφόμενά του. Τό ἐπιβεβαίωσε περίτρανα καί ὁ κ. Χρυσίνης προσπαθώντας μέ ψέμματα καί μισές ἀλήθειες νά κατηγορήση ἓναν κοινοτικό σύμβούλο ἐπειδή γράφει, ἀποκαλύπτει αὐτά πού ἀποκρύπτουν ἀπό τούς δημότες οἱ δημοτικοί ἂρχοντες καί ἐπιζητεῖ τό αὐτονόητο γιά μία Δημοκρατία, δηλαδή νά συμμετέχη στά ἀνοικτά δημοτικά συμβούλια…. Εἶναι ἀπορίας ἂξιον τί φοβοῦνται οἱ κ.κ. Χρυσίνης καί Ναδάλη ;

   Ἐπειδή  μᾶλλον ἀντιληφθήκαμε τί φοβοῦνται καί προσεπάθησαν μέ κᾶθε τρόπο νά τό ἐκφράσουν καμουφλαρισμένα, τούς πληροφοροῦμε ὃτι θά συνεχίσωμε μέ ἀμείωτο ἐνδιαφέρον καί ζῆλο νά ἀποκαλύπτωμε τήν ἐλλιπῆ και πλημμελῆ διακυβέρνησή τους σέ βᾶρος τῶν συμφερόντων τῆς Σίφνου. Ἐάν διαφωνοῦν σέ ὁτιδήποτε ἀπό αὐτά πού γράφομε, ἐμεῖς τούς ἐπιτρέπομε (ἀντιθέτως μέ ἐκείνους) νά ἐξασκήσουν τό ἀναφαίρετο δημοκρατικό τους δικαίωμα νά ἐκφράσουν γραπτῶς τίς ἀπόψεις τους καί νά μᾶς ἀντικρούσουν. Ἰδού ἡ Ρόδος , ἰδού καί τό πήδημα ! Ὂχι ὃμως ἐκμεταλλευόμενοι τόν ἀποκλεισμό μας τόν ὁποῖον αὐτοί μᾶς ἒχουν ἐπιβάλει , νά μᾶς κατηγοροῦν μέ ψευτιές καί ἂνευ ἀμέσου ἀντιλόγου.

   1ο Ψέμα :  Μᾶς ἐκατηγόρησε ὁ κ. Χρυσίνης γιά αὐτά πού ἐγράψαμε γιά τίς ἐκτιμήσεις τῶν ἀκινήτων καί τόν τρόπο πού διενεργοῦνται. Μᾶλλον δέν προσέχει τί διαβάζει. Ἐτονίσαμε λοιπόν «ὂτι ἡ ὃλη διαδικασία ἀποκτήσεως ἀκινήτων πάσχει ούσιαστικά καί ὂχι τυπικά» καί ἐξηγήσαμε διεξοδικά τί ἐννοοῦμε. Ἐκεῖνος ὡς μέγας γνώστης τῆς ἐκτιμητικῆς ἐπιστήμης, ἒχει πεισθῆ ὃτι οἱ ἀγοραῖες ἀξίες οἱ ὁποῖες προτείνονται στό δημοτικό συμβούλιο εἶναι ἂψογες. Τόν ἀφήνομε στην πλάνη του.

  2ο  Ψέμα : Μᾶς ἐκατηγόρησε ὁ Κ. Χρυσίνης ὃτι δολίως τοῦ προσάπτομε ὃτι χρησιμοποιεῖ χουντικές μεθόδους γιά τόν ἀποκλεισμό μας ἀπό τά δημοτικά συμβούλια. Ἀντί νά παραδεχθῆ ὃτι γιά προσωπικούς του λόγους ἒχει επιλέξει ἐν μέσω καλοκαιριοῦ νά συνεδριάζη τό δημοτικό συμβούλιο μέ τηλεδιάσκεψη {διότι προφανῶς δέν θέλει νά ἀποδεικνύεται ἡ μή ἁπαρτία} ἐνῶ ὃλη ἡ Σίφνος εἶναι ἀνοικτή σέ κάθε εἲδους ἐκδηλώσεις, προσπαθεῖ νά μᾶς πείση ὃτι δέν ἒχομε βάσει νὀμου τό δικαίωμα νά συμμετέχωμε στά ἀνοικτά δημοτικά συμβούλια. Ἂκουσον, ἂκουσον ! Εἲκοσι (20) ἒτη συμμετέχω στά δημοτικά συμβούλια τῆς Σίφνου χωρίς ποτέ κανείς Πρόεδρος δημοτικοῦ συμβουλίου νά μοῦ ἒχη ἀπαγορεύσει νά λάβω τον λόγο. Καί ἒρχεται τώρα ὁ «δημοκράτης» κ. Χρυσίνης νά ἀπαγορεύη σέ ἓναν ἐκλεγμένο κοινοτικό σύμβουλο νά συμμετάσχη. Ἒτσι ἀντιλαμβάνονται τήν δημοκρατία καί τήν κριτική κάποιοι…

   3ο Ψέμα : Οἱ χειρισμοί τόσο τοῦ κ. Χρυσίνη ὃσο καί τῆς κ. Ναδάλη στό θέμα τῆς συμμετοχῆς τοῦ Δήμου στήν Ἐταιρεία «Ἐνεργειακή Κοινότητα Σίφνου» ἦσαν τραγικοί. Μήν λέγοντας τήν ἀλήθεια (δηλαδή ψέματα κι ἐδῶ) στούς συμβούλους ὃτι α) ὑπάρχει ἀπόφαση τοῦ ΣτΕ ὃπου ἡ περιοχή ἐνδιαφέροντος ἒχει κηρυχυθῆ τελεσιδίκως ἀρχαιολογική,  β) οἱ κύριοι μέτοχοι εἶναι ἀλλοδαποί (ξένοι)  [τό ἐγράψαμε στήν προηγούμενη ἀνάρτησή μας τῆς 23ης Ἰουλίου 2021 ὃπως αὐτούσια ἀναδημοσιεύομε καί ὃπως ἀκριβῶς εἶναι γραμμένο στήν Ἂδεια τῆς ΡΑΕ { Η εταιρεία με την επωνυμία ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ ΣΥΝ.ΠΕ» (με δ.τ. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΙΦΝΟΥ) μέσω ιδίων κεφαλαίων των εταίρων (α) «ECOPOWER CVBA» με αριθμό εμπορικού μητρώου Βελγίου 0445.389.356, (β) «SOM ENERGIA SCCL» με αριθμό Καταλανικού (Ἰσπανοί) μητρώου Συνεταιρισμών: 13.936 και (γ) «ENERCOOP» με αριθμό Γαλλικού μητρώου: 484223094R.C.S. PARIS και μέσω Τραπεζικής χρηματοδότησης }  και γ) ἡ λίμνη ἡ ὁποία σχεδιἀζεται μέ ἐκβραχισμό 1.500.000 κυβικῶν μέτρων πέτρας θά εἶναι γεμᾶτη μέ θαλασσινό νερό γιά νά λειτουργήση ὡς ταμιευτῆρας ἐνέργειας. Τό νερό αὐτό ἐξατμιζόμενο ἢ μεταφερόμενο ἀπό τά φυσικά φαινόμενα θά ἐπηρεάση ἀρνητικά ὃλη τήν καλλιεργήσιμη πεδιάδα Σελλαδίου καί Τρουλλακίου , ἀπεφάσισαν ἂνευ πλειοψηφίας (τό 8/7 εἶναι ψευδές διότι την ὣρα τῆς ψηφοφορίας ἒλειπαν οἱ φέροντες ὡς ψηφίσαντες θετικά δημοτικοί σύμβουλοι) νά συμμετάσχη ὁ Δῆμος Σίφνου στήν συνεταιριστική ἐταιρεία. Στό σημεῖο αὐτό θά θέλαμε νά συγχαροῦμε τούς ἑπτά (7) δημοτικούς συμβούλους γιά τό σθένος πού ἐπέδειξαν καί γιά τό ἀνάστημα πού ὂρθωσαν. Καί τό κάνομε παρ’ ὃλο πού μέ κάποιους ἀπό αὐτούς δέν ἒχομε καί τίς καλύτερες σχέσεις. Τό σωστό ὃμως  πρέπει καί νά λέγεται καί νά γράφεται. 

  Στό σημεῖο αὐτό ἐπιβάλλεται νά ἀσχοληθοῦμε καί μέ τήν «φερόμενη ἀντιπολίτευση» . Ἡ  «ἀντιπολίτευση» λοιπόν, τά μέλη τῆς ὀποίας καί ἰδιαιτέρως ὀ ἐπικεφαλῆς της κ. Θ. Πολενάκης διαρρηγνύουν τά ἰμάτιά τους (κοινῶς σκίζουν τά ροῦχα τους) γιά τήν οἰκολογική καί αεἰφόρο ἀνάπτυξη τῆς Σίφνου, ἒρχεται καί ψηφίζει τήν συμμετοχή τοῦ Δήμου στήν συνεταιριστική ἐταιρεία. Δηλαδή, θεωροῦν ὃτι τό ἐγχείρημα αὐτό ἒτσι ὃπως τό περιγράψαμε παραπάνω εἶναι γιά το καλό τῆς Σίφνου. Καί ἡ κήρυξη τοῦ ἀρχαιολογικοῦ χώρου ; Τι ἒγινε τώρα δέν σᾶς ἐνδιαφέρει ἡ Ἐφορεία Ἀρχαιοτήτων Κυκλάδων ἐνῶ  σέ ἂλλες περιπτώσεις τήν βομβαρδίζετε μέ καταγγελίες ; O tempora o mores (ὦ καιροί, ὦ ἢθη). Μᾶλλον τό Σελᾶδι καί ἡ Ἀχλάδα πέφτουν μακριά καί εἶναι ἐκτός ἐνδιαφέροντος τῆς «ἀντιπολιτεύσεως».

4ο Ψέμα : Οἱ χειρισμοί τόσο τοῦ κ. Χρυσίνη ὃσο καί τῆς κ. Ναδάλη στό θέμα τοῦ «Ἡρώου» δέν ἦσαν μόνον παιδαριώδεις ἀλλά καί προσβλητικότατοι γιά τό σύνολο τῶν Σιφνίων. Μέ καταφανῆ ψέματα καί ἀποκρύπτοντας τήν ἀλήθεια, προσεπάθησαν γιά ἂλλη μία φορά νά μᾶς πείσουν ὃτι γιά ὃλα φταίει ὁ Σύνδεσμος καί ὁ Πρόεδρός του.

Μά ἀγαπητοί μου μέ αὐτόν τον Πρόεδρο, ὁ ὁποῖος γιά νά σᾶς πληροφορήσωμε δέν αὐτενεργεῖ άλλά ἐκπροσωπεῖ τίς ἀποφάσεις τοῦ Δ.Σ, δέν συνεννοηθήκατε ; Δέν τά βρήκατε ὃλα ἐντάξει ; Καί ὃσες παρεμβάσεις ἐκάνατε στό ἀρχικό κείμενο δέν ἒγιναν ἀποδεκτές ἀπό τόν Σύνδεσμο ; ΠΕΙΤΕ ΚΑΙ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ. Τό ψέμα ἒχει κοντά ποδάρια.

   Ἀντί λοιπόν νά ἀναλάβετε «παλληκαρίσια» νά ὁλοκληρώσετε τό θέμα, τό ὁποῖο εἶναι πρός ὂφελος τοῦ Δήμου καί τῆς Σίφνου νά κλείση ὁριστικά , τί κάνατε ; Φέρατε τό συμφωνημένο κείμενο καί ἀπό τίς δύο πλευρές στό Δημοτικό Συμβούλιο, βάλατε δύο-τρεῖς φίλους σας δημοτικούς συμβούλους νά ὠρύωνται περί τῆς ἀπαραδέκτου συμφωνίας (ἀλήθεια γιατί δέν λέτε πρῶτα στούς δημοτικούς σας συμβούλους καί ὓστερα στούς δημότες σας πού τούς ἒχετε φορτώσει μέ δυσθεώρητα τέλη γιά νά καλύπτουν τούς κακοπληρωτές  μπαταχτσῆδες τοῦ 1.300.000 Ε ) πόσα χρήματα μᾶς (τούς καλοπληρωτές ἐννοοῦμε) κοστίζει « τό Ἡρῶον » ; 20 Εὐρώ τον μῆνα ; 50 Εὐρώ ; γιατί παραπάνω δέν στοιχίζει τό δεκάλεπτο σκούπισμα τοῦ Ἀλβανοῦ πού ἒχετε προσλάβει γιά νά σκουπίζη ὃλη τήν Ἀπολλωνία. Ἒχετε ἀναλογισθῆ πόσα χρήματα κοστίζει στόν Σύνδεσμο ἡ διατήρηση τοῦ χώρου σέ αὐτήν τήν κατάσταση γιά νά τό ἀπολαμβάνουν οἱ Σίφνιοι καί οἱ τουρίστες σας ;   Ἠλεκτρικό ρεῦμα, συντηρήσεις, ἐπισκευές , ἀποκατάσταση βανδαλισμῶν γιά τούς ὁποίους καί ἐσεῖς καί ἡ προηγούμενη δημοτική ἀρχή εἶσθε ἠθικοί αὐτουργοί, καί πολλά ἂλλα γιά τά ὁποῖα προφανῶς δέν σᾶς ἐνδιαφέρει. Γιατί δέν ἀναφέρατε στά δημοτικά συμβούλια ὃτι ὁ ἀνάλγητος Δῆμος πῆγε δύο φορές τό 2014 στά δικαστήρια γιά νά ὑφαρπάξη τήν περιουσία τοῦ Συνδέσμου ; Γιατί δέν ἐνημερώνετε πρῶτα τούς δημοτικούς σας συμβούλους καί κατόπιν τούς δημότες σας γιά τίς ἀποφάσεις 2 καί 4 τοῦ 2014 τοῦ Εἰσαγγελέως Πρωτοδικῶν Σύρου ; γιατἰ ; γιατί ; γιατί ;

Διότι εἶσθε αὐτό πού σᾶς γράψαμε, δηλαδή «ἡ ἂλλη ὂψη τῆς ἲδιας τρύπιας δεκάρας». Ἡ ἂλλη «ὂψη» ὑποβοηθούμενη καί ἀπό τόν ἀποσκιρθέντα  ἀπό ἐσᾶς ἀνεξάρτητο δημοτικό σύμβουλο, τουλάχιστον εἶχε τό θᾶρρος νά ὑποστηρίξη ἀνοικτά τήν λανθασμένη ἂποψή της. Ἐσεῖς οὒτε αὐτό δέν μπορεῖτε.

Καί γιά νά τελειώνωμε μέ αὐτό τό θέμα. Μήν ξαναπιάσετε στό στόμα σας τόν αείμνηστο Νῖκο Προμπονᾶ ὡς ἂλλοθι γιά τήν ἀνικανότητά σας. Ἀπό ἐδῶ καί πέρα θά σᾶς ἀντιμετωπίσωμε ὃπως καί τήν προηγούμενη δημοτική ἀρχή , τήν ἂλλη ὂψη τῆς ἲδιας τρύπιας δεκάρας. Δυστυχῶς, τό πικρό ποτῆρι θά τό γευθῆτε ἐσεῖς  μέχρι τέλους αὐτήν τήν φορά. Ὃσο γιά τήν «φερόμενη ἀντιπολίτευση» εὑρίσκεται στό συγκεκεριμένο θέμα «ἐν ἀποδράσει». Ἂλλα ἒγραφε ἡ ἀποσυρθεῖσα ἀρχηγός τους παλαιότερα, ἂλλα λένε αὐτοί τώρα. Τρικυμία ἐν κρανίω….

 

5ο Ψέμα : Συζητώντας τό Θέμα 13, ἀνεφέρθη ἡ Δήμαρχος στήν ἐπάρκεια τοῦ τεχνικοῦ της συμβούλου κ. Σ. Ἀτσόνιου προσπαθώντας νά τόν ὑπερασπισθῆ καί μάλιστα ἒθεσε τό ρητορικό ἐρώτημα ἐάν ἐμεῖς (ἡ ΣΙΦΝΑΪΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ δηλαδή) τό 2019 τόν θεωρούσαμε ἱκανό καί τούς τόν συστήσαμε, τώρα τόν κατηγοροῦμε.  Φαίνεται ὃμως ὃτι ἡ δήμαρχος μας ἒχει ἀσθενῆ μνήμη ἢ «κουτοπονηρίστικα» προσπαθεῖ νά μπερδέψη τίς «ἀχλαδιές μέ τίς συκιές» γιά νά μήν γράψωμε κᾶτι ἂλλο σχετικό μέ βοῦρτσες, ἀκατάλληλο γιά ἀνηλίκους.

Ἂλλο εἶναι νά προσλάβη ὁ Δῆμος ἓναν νέο ἐπιστήμονα καί μάλιστα ἀπόφοιτο τοῦ Ε.Μ.Π καί νά τόν τοποθετήση ὡς ἐπιβλέποντα μηχανικό τοῦ Δήμου στό σοβαρό ἒργο τῆς Ἀποχετεύσεως ὃπως εἲχαμε προτείνει ἐμεῖς  (καί γι’ αὐτό φέραμε ἒμπειρο καί ἐξειδικευμένο πολιτικό μηχανικό καί τόν ἐκπαίδευσε μέ δικά μας ἒξοδα) καί ἂλλο εἶναι νά τόν προσλαμβάνη καί νά τόν βάζη νά ὑπογράφη βεβαιώσεις ἐπί παντός τοῦ ἐπιστητοῦ.  Ἀλήθεια, γιατί δέν μᾶς ἀπαντᾶ ἡ δήμαρχος στό ἐρώτημα πού τῆς ἒχομε θέσει ἀπό τό 2019 ; Γιά ποῖο λόγο δέν ἐτοποθέτησε ὁ Δῆμος Σίφνου τόν Τοπογρᾶφο Μηχανικό Ε.Μ.Π κ. Στ. Ἀτσόνιο ὡς ἐπιβλέποντα τοῦ Δήμου στό ἒργο τῆς Ἀποχετεύσεως ; Μήπως γιατί δέν ἢθελε ἡ Περιφέρεια ; Μήπως γιατί ὑπῆρχε ἐπιβλέπων μηχανικός τῆς Περιφερείας Ν. Αἰγαίου (αύτός μέ τό τηλεκοντρόλ) ; Μήπως ; Μήπως ;

 

Καί γιά νά συνεχίσωμε τά ψέματα, θά βάλωμε ἓνα ψευτοθεματᾶκι ἀπό τά πολλά πού ἒχομε μαζέψει ἐκτός «διδακτέας ὓλης» ἀλλά θά τό ἀντιμετωπίσωμε ὃλοι μας ἐντός ὀλίγου : 

6Ο Ψέμα : Ἡ Σίφνος εὑρίσκεται στην διαδικασία ἀδειοδοτήσεως τῆς διαμορφώσεως τοῦ λιμένος Καμαρῶν. Ἀπό τήν τελευταία φορά, τόν Μάρτιο τοῦ 2020 ὃταν καί ὁ Σύνδεσμος Σιφνίων ἐδιοργάνωσε τήν ἐπιτυχημένη ἀνοικτή συγκέντρωση στά γραφεῖα του στήν Ἀθήνα ὃπου συμμετεῖχε ἡ νεοεκλεγεῖσα δημοτική ἀρχή καί ἐδεσμεύθη ὃτι θά ἀναθέση στήν Καθηγήτρια τῆς Ἒδρας Λιμενικῶν Ἒργων τοῦ Ε.Μ.Π κ. Βίκυ Τσουκαλᾶ τήν μελέτη ἐπί τῆς συντάξεως τοῦ ἒργου τῆς Περιφερείας, ἒχουν μεσολαβήσει 18 μῆνες περίπου.

Τί ἒχει γίνει ; Τίποτε, ἀγαπητοί μου συνδημότες…. Περιμένομε ὡς συνήθως νά μᾶς ἐπιβάλουν τήν «λύση» οἱ ἂλλοι, ἡ Περιφέρεια , τό Συμβούλιο Ἐπικρατείας κλπ. Οὒτε ἀνάθεση, οὒτε τίποτε….μπλά….μπλά …. 

 

7ο Ψέμα : Γιά αὐτό τό ψέμα (Βρουλίδια) θά σᾶς ἐνημερώσωμε ὃταν θά πραγματοποιηθῆ ἡ «κλειστοῦ τύπου τηλεδιασκεπτική δημοτική συνεδρίαση» μέ 7 παρόντες καί 10 ἀπόντες ἀναμένοντας στά τηλέφωνά τους, δημοτικούς συμβούλους.

 

    Σέ αὐτήν τήν «ὡραία ἀτμόσφαιρα» ὃπως ἒλεγε χαριτολογώντας καί ὁ Ντίνος Ἠλιόπουλος, ἀφιερώνω στούς ἐπικεφαλῆς τῆς δημοτικῆς ἀρχῆς τὀ γνωστό ποίημα τοῦ Κώστα Βάρναλη μελοποιημένο ἀπό τόν μέγιστο Μίκη Θεοδωράκη καί πρωτοεκτελεσμένο ἀπό τόν ἀείμνηστο Γρηγόρη Μπιθικώτση τό 1964 :

 

«   Ἒτσι στήν σκοτεινή ταβέρνα

     πίνουμε πάντα μας σκυφτοί.

    Σάν τά σκουλήκια, κάθε φτέρνα

    ὃπου μᾶς εὓρει, μᾶς πατεῖ.

   Δειλοί, μοιραῖοι κι ἂβουλοι ἀντάμα,

   προσμένουμε, ἲσως, κάποιο θάμα!  »

                                                 « Οἱ Μοιραῖοι» , Κώστας Βάρναλης (1922)*  

Καί γιά τήν ἀντιγραφή,

 

Ἀντώνιος Γ. Ζαμπέλης

Κοινοτικός Σύμβουλος Ἀπολλωνίας

Ἐπικεφαλῆς τῆς «ΣΙΦΝΑΪΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ»

 

*Μέχρι καί ὁ κομμουνιστής καί ἀκραῖος δημοτικιστής Κώστας Βάρναλης ἒγραφε μέ ψιλές, δασεῖες, ὀξεῖες καί περισπωμένες, ἀγράμματε ἐρωτύλε.

 

Advertisements

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ