Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για συνεδρίαση (21 η τακτική) της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου
Προς τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:
1. -κ. Γεωργούλη Κ. Γεώργιο – Αντιδήμαρχο, Αντιπρόεδρο
2. -κ. Φραντζή Δ. Αντώνιο – Αντιδήμαρχο, μέλος
3. -κ. Λουκή Στ. Γεώργιο – Δημοτικό Σύμβουλο, μέλος
4. -κα Ατσόνιου Ν. Ευαγγελία – Δημοτική Σύμβουλο, μέλος
5. -κα Ποδότα Ελ. Χρυσούλα – Δημοτική Σύμβουλο, μέλος
6. -κ. Συνοδινό Γ. Θαλή – Δημοτικό Σύμβουλο, μέλος
Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ. 1, της Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του
κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (Φ.Ε.Κ. Α΄ 55/11.03.2020),
καθώς και την υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/144/οικ.2605/11-02-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου
Εσωτερικών, με θέμα: «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς
του κορωνοϊού – 32η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ» (Α.Δ.Α.: 9ΣΦΕ46ΜΤΛ6-ΞΑ4),
ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΩ

σε τακτική, μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδρίαση, την 28 η Ιουλίου 2021, ημέρα Τετάρτη, στις
10:00, για την έκδοση απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση επιχορήγησης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Σίφνου (ΔΗ.Κ.Ε.Σ.), μετά
την από 7.7.2021 σχετική απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου
2. Έγκριση επιχορήγησης της Εταιρείας Κοινωνικής Μέριμνας Σίφνου, μετά την υπ’ αρ. 3/2021
απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου
3. Έγκριση του πρακτικού IΙ περί αποσφράγισης της οικονομικής προσφοράς για το
διαγωνισμό με τίτλο: “Προμήθεια δύο μικρών αυτοκινούμενων αναρροφητικών σαρώθρων 0,5m3”
(Α/Α Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.: 108638, προϋπολογισμού 120.400,00€, προ Φ.Π.Α.)
4. Αποδοχή επιχορήγησης του Δήμου Σίφνου -από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής (Γενική Γραμματεία Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής)- μέχρι του ποσού των εκατό
εβδομήντα τριών χιλιάδων, τετρακοσίων εβδομήντα έξι ευρώ (173.476,00€), συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ 24%, για την προμήθεια-αντικατάσταση σωλήνων & εξαρτημάτων ύδρευσης, συντήρηση των
δικτύων ύδρευσης στους οικισμούς των Κοινοτήτων Απολλωνίας και Αρτεμώνα Σίφνου και εργασίες
αφαίρεσης αλάτων-καθαρισμού αγωγών ύδρευσης
5. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την 4 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του
Δήμου Σίφνου οικονομικού έτους 2021
6. Απευθείας μίσθωση ακινήτων για τη χρήση τους ως χώρων στάθμευσης και για την
εξυπηρέτηση αναγκών του Δήμου, μετά την υπ’ αρ. 114/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

H Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου
ΜΑΡΙΑ ΕΜΜ. ΝΑΔΑΛΗ

Advertisements

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ