ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
(Αριθ. Απόφασης 179/2021)

ΘΕΜΑ: Προσθήκη αρμοδιότητας Εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου

Η Δήμαρχος Σίφνου,

Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 3 του άρθ. 44 του ν. 3979/2011 (Φ.Ε.Κ. Α 138/16-06-2011), με την οποία
προστέθηκε περίπτ. (ι) στην παρ. 1 του άρθ. 58 (Αρμοδιότητες του Δημάρχου) του ν.
3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α 87/2010),
2. Τις διατάξεις του άρθ. 75 του ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. Α 114/2006) και των άρθ. 94 και 95
του ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α 87/2010), όπως αυτά έχουν τροποποιηθεί, συμπληρωθεί και
ισχύουν,
3. Την 153/2020 απόφασή μας περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης σε αυτούς
αρμοδιοτήτων (ΑΔΑ: 65ΦΡΩ1Τ-6ΜΕ),
4. Την 158/2020 απόφασή μας περί ορισμού Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων (ΑΔΑ:
9ΛΩΚΩ1Τ-ΔΔΘ),
5. Την από 05-07-2021 επιστολή παραίτησης του Αντιδημάρχου κ. Δημητρίου Ζαμπέλη,
6. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου (Φ.Ε.Κ. Β 3210/03-12-2012),
7. Την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου,
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Προσθέτουμε στις αρμοδιότητες του Εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου κ. Γεωργίου
Λουκή του Στυλιανού, την οργάνωση και το σχεδιασμό της Πολιτικής Προστασίας, σε
συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς.
Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί μία φορά σε ημερήσια εφημερίδα του νομού
Κυκλάδων, να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο διαδικτυακό τόπο του
Προγράμματος «Δι@ύγεια».

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ Κ. ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΟΥΚΗ: 6972398489

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΙΦΝΟΥ

ΜΑΡΙΑ ΕΜΜ. ΝΑΔΑΛΗ

 

Advertisements

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ