ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ «ΣΙΦΝΑΪΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ»{ΣΥΜΠΑΞ} ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ
19 ης ΜΑΪΟΥ 2021

Κύριοι,

Ἐλάβαμε κάποιες ἀπάντησεις ἐπί τῶν θεμάτων τά ὁποῖα ἐθέσαμε πρός τήν Δημοτική Ἀρχή μέ τό ὑπ’ ἀριθμόν
πρωτοκόλλου Δήμου Σίφνου 1897/12-04-2021 ἒγγραφό μας, παρ’ ὃλα αὐτά ὃμως ἦσαν ἐλλιπεῖς καί χρήζουν
περαιτέρω ἀπαντήσεων καί ἐπεξηγήσεων ἰδιαιτέρως ἀπό τόν ἁρμόδιο Ἀντιδήμαρχο Δ. Ζαμπέλη.
Παρακάτω, παραθέτομε γραπτῶς τίς παρατηρήσεις μας ἐπί τῶν σχετικῶν ἐγγράφων καί θεμάτων τοῦ Δημοτικοῦ
Συμβουλίου τῆς 19 ης Μαΐου 2021. Ἡ Δημοτική Ἀρχή ἐξακολουθεῖ νά πιστεύη ὃτι ἀποκλείοντάς μας αὐθαίρετα ἀπό τίς
δημόσιες συνεδριάσεις τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου λόγω κορωνοϊοῦ, θά μᾶς φιμώση. Τοὐς πληροφοροῦμε λοιπόν
ὃτι δέν θά τά καταφέρη ὃσο φιλότιμα καί νά προσπαθῆ.
Θέμα 1: Τά γράφομε ἀναλυτικά γιά νά πληροφορηθοῦν τήν μόνη ἀλήθεια ὃλοι οἱ Σιφνιοί. Μετά ἀπό χρόνιες
παλινωδίες ἀρχόμενες τό 2012 ἐπί δημαρχίας Α. Μπαμπούνη καί δύο καταδικαστικές κατά τοῦ Δήμου ἀποφάσεις τῆς
Εἰσαγγελίας Πρωτοδικῶν Σύρου τό 2014, ὁ Σύνδεσμος Σιφνίων ἐκφράζοντας τά πανσιφναϊκά αἰσθήματά του καί τήν
ἀγάπη του γιά τούς συντοπίτες ἀλλά καί τόν σεβασμό του γιά τόν μεγᾶλο φίλο καί συνεργάτη τοῦ Συνδέσμου
ἀείμνηστο Νῖκο Γ. Προμπονᾶ , ἀπεφάσισε νά προσπαθήση γιά τελευταία φορά καί πρίν προβῆ στήν ἐφαρμογή
δραστικῶν μέτρων, νά συμφωνήση μέ τόν Δῆμο Σίφνου σέ μία ὁδό καταλλαγῆς καί νά συνυπογραφῆ ἓνα συμφωνητικό
μεταξύ τοῦ Συνδέσμου Σιφνίων καί τοῦ Δήμου Σίφνου. Ἒτσι μέ τήν ἀρωγή τοῦ τότε Προέδρου τοῦ Δημοτικοῦ
Συμβουλίου κ. Κώστα Γ. Σούλη, ἐξεδόθη ἡ Ἀπόφαση του ἀπό 30-04-2018 καί ἀνηρτήθη στήν ΔΙΑΥΓΕΙΑ στίς 24-01-2019
ἡ ὁποία κατά ποσοστό 95% ἐκφράζεται στό συνημμένο προτεινόμενο συμφωνητικό συνεργασίας τό ὁποῖο ἐλπἰζαμε νά
ἐγκριθῆ στό Δημοτικό Συμβούλιο. Σημειωτέον, τό συγκεκριμένο Μνημόνιο Συνεργασίας ἒχει κατατεθῆ στόν Δῆμο
Σίφνου ἀπό 20-03-2020 (Ἀριθμός πρωτοκόλλου 1125 α & 1125 β) . Εὐελπιστούσαμε ὃτι κατόπιν καί τῶν τελευταίων
λεπτομερειῶν οί ὁποῖες ἀφοροῦσαν στό ὑπόλοιπο 5% καί συνεφωνήθησαν στήν συνάντηση μεταξύ τῆς Δημάρχου,
τοῦ Προέδρου τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου καί τοῦ Προέδρου τοῦ Συνδἐσμου Σιφνίων στίς 21-03-2021, ὃτι τό θέμα θά
εἶχε αἲσιο τέλος καί θά ἂνοιγε ἓνα νέο κεφάλαιο στίς σχέσεις τοῦ Δήμου Σίφνου καί τοῦ Συνδέσμου Σιφνίων προς
ὂφελος ὃλων τῶν Σιφνίων. Ἀντ’ αὐτοῦ, εἲδαμε μία ἐπιλεκτική λεκτική ἐπίθεση τοῦ Ἀντιδημάρχου Δημητρίου Ζαμπέλη
κατά τῆς συναινετικῆς προτάσεως τοῦ Συνδέσμου Σιφνίων ἡ ὁποία καί συνεχίσθηκε καί στήν σημερινή Δημοτική
Συνεδρίαση. Ἀκούγοντας τον, ἀκοῦμε καρμπόν τά λόγια καί τά ψέμματα τοῦ πρώην Δημάρχου ὁ ὁποῖος ἀνέξοδα γιά
ἐκεῖνον (πληρώναμε & θά πληρώνουμε [διότι ὑπάρχουν ἐκκρεμεῖς ἀγωγές ἀποζημιώσεως κατά τοῦ Δήμου] ὃμως ὃλοι
ἐμεῖς ὡς Δημότες Σίφνου καί ὂχι ὁ ἲδιος ἀπό τήν τσεπούλα του) νόμιζε ὃτι ἒκτιζε τήν πολιτική του καριέρα. Ὃποιος
γνωρίζει καλά τό θέμα, δέν μπορεῖ νά μήν γελᾶ μέ τό κόμπλεξ ὁρισμένων δημοτικῶν συμβούλων πού τόν συνδράμουν.
Ἡ μόνη ὃμως ἀλήθεια εἶναι ὃτι ὁ Σύνδεσμος Σιφνίων πληρώνει ΟΛΑ τά ἒξοδα τοῦ Ἡρώου καί ὁ Δῆμος Σίφνου τό μόνο
πού κάνει εἶναι νά σκουπίζη τόν χῶρο καί αὐτό ἐντελῶς πρόχειρα καί ἐντελῶς αἰτιολογημένα διότι οἱ δημότες του τό
βρωμίζουν. Προφανῶς, ὁ Ἀντιδήμαρχος Δημήτρης Ζαμπέλης και οἱ σύν αὐτῶ πολιτικάντηδες λέγοντας ψέμματα,
προσπαθοῦν νά πείσουν τούς ὑπολοίπους δημοτικούς συμβούλους νά δυναμιτίσουν τό κλῖμα . Λυπούμεθα ὃμως
διότι ἡ ἡγεσία τοῦ Δήμου (Δήμαρχος καἰ Πρόεδρος τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου) δέν ἒχουν τό θᾶρρος νά θέσουν τά
πράγματα ὃπως πραγματικά ἒχουν συμβῆ καί νά δώσουν ἓνα τέλος σέ ἓνα ἁπλό θέμα. Ἀντ’ αὐτοῦ «πετοῦν τήν
μπάλλα στήν ἐξέδρα» ἀναβάλλοντας συνεχῶς τό θέμα εἲτε γιά νά τό σκεφθοῦν, εἲτε γιά νά τό ἐξετάση δικηγόρος, εἲτε
γιά κᾶτι ἂλλο στήν ἑπομένη συνεδρίαση. Ἡ τελική πρόταση ὃμως ὑπάρχει στήν Δήμαρχο ἀπό τίς 20 Μαρτίου 2020 καί
ἒχει συμφωνήσει ἀφοῦ ἒγιναν δεκτές οἱ ὃποιες παρεμβάσεις της στο κείμενο. Ἐάν λοιπόν ξύπνησαν μετά ἀπό ἓνα ἒτος
κατόπιν τῆς παρεμβάσεως τῆς ΣΥΜΠΑΞ καί θέλουν ἂλλο ἓνα ἒτος νά καταλάβουν τί γράφει καί τί ἐννοεῖ, τότε ὑπάρχει
γενικότερο πρόβλημα διοικήσεως τοῦ Δήμου μας ὃπως ἀντιλαμβάνεται ὁ καθένας ἀπό ἐμᾶς. Ὃσο ὃμως περνᾶ ὁ
καιρός καί ἒχοντας διανύσει ἢδη τό ἣμισυ τῆς δημοτικῆς θητείας, τόσο ἐμπεδώνομε τήν πραγματικότητα, δηλαδή ὃτι
δυστυχῶς Ναδάλη καί Μπαμπούνης εἶναι οἱ δύο ὂψεις τοῦ ἰδίου τρύπιου νομίσματος.
Θέμα 2 : Ἡ ΣΥΜΠΑΞ ὃ,τι εἶχε νά γράψη ἐπί τοῦ θέματος, τό ἐξἐθεσε δημοσίως μέ τήν δημοσίευση τοῦ ἂρθρου της
«Εδώ ο κόσμος χάνεται καί το νινί κτενίζεται» στίς 09 Μαΐου 2021 (kaipoutheos.gr).
Θέμα 3 : Ἡ ἐξέλιξη ἀναλήψεως τοῦ κόστους ἐξωτερικῆς διασυνδέσεως τοῦ δικτύου μέ τίς κατοικίες, πράγματι εἶναι
πολύ θετική γιά τον Δῆμο μας καί ἂξια ἐπαίνου γιά ὃσους πάλεψαν νά πραγματοποιηθῆ δωρεάν γιά τούς δημότες ἡ

2
ἐξωτερική διασύνδεση τοῦ Δικτύου Ἀποχετεύσεως. Βεβαίως, παραμένει ἀνοικτό τό θέμα τῆς μή προβλέψεως
συνδέσεως στο Δίκτυο γιά ἀρκετές κατοικίες περιφερειακά τῶν οἰκισμῶν (Μπαροῦ, παπορόστενο, Πλατύ Πηγάδι κλπ)
ἀλλά ἐλπίζομε νά μήν ἰσχύουν οἱ φῆμες περί παρανόμων ἰδιωτικῶν διασυνδέσεων μέ προτροπή τοῦ Δήμου στό Δίκτυο
τραβώντας ίδιωτικά σωλῆνες διασυνδέσεως διότι τότε ὃλο το Δίκτυο θά ἀχρηστευθῆ.
Θέμα 4 : Τό θέμα τῆς Ἐγκαταστάσεως Συστήματος Ἐπεξεργασίας Λυμάτων στόν Οἰκισμό «Βαθύ Σίφνου» εἶναι ἒνα
σοβαρό ζήτημα τό ὁποῖο ἒχει περάσει στά «ψιλά» καί οὐδείς ἐνδιαφέρεται νά πληροφορηθῆ τί ἀκριβῶς συμβαίνει μ’
αὐτό τό ἒργο. Ἡ ὃλη ἀδειοδοτική διαδικασία πάσχει ἀπό τήν γένεσή της καί ἀποροῦμε γιατί ὁ δῆμος δέν ἀνέλαβε ἐξ
ἀρχῆς τό ἒργο αὐτό ἀφοῦ τοῦ προσεφέρθη ἡ σχετική χρηματοδὀτηση ἀπό ἰδιωτικά κεφάλαια. Δέν πιστεύομε ὃτι μέ τόν
τρόπο πού ἒχει ἐπιλεγῆ ἡ ὃλη διαδικασία καί χωρἰς σοβαρό σχεδιασμό τοῦ ἒργου σέ κἀθε λεπτομέρειά του, θά ὑπάρξη
αἲσιο τέλος χωρίς τήν περαιτέρω καταστροφή τοῦ ἂλλοτε γραφικοῦ οίκισμοῦ. Κατά τήν ἂποψή μας, μᾶλλον πρόσχημα
γιά ἂνοιγμα δρόμων μᾶς φαίνεται, εἰδικότερα μετά τίς παράνομες διανοίξεις ὁδῶν ἐντός τοῦ οίκισμοῦ γιά νέες
ἀνοικοδομήσεις οἱ ὁποῖες συμπίπτουν μέ αἰτούμενες ἂδειες οίκοδομῆς στίς παρυφές τῆς Natura 2000 (καί ἡ Ἐφορεία
Ἁρχαιοτήτων στήν ἡσυχία της).
Θέμα 5 : Μία διαμόρφωση/τροποποίηση τοῦ Ὀργανισμοῦ Ἐσωτερικῆς Ὑπηρεσίας τοῦ Δήμου Σίφνου ἀπαιτεῖ βαθεία
καί προσεκτική μελέτη τῶν ἀπαιτουμἐνων διαδικασιῶν καί τοῦ Ὀργανογράμματος τοῦ Δήμου. Εἰδικότερα, ἀφοῦ
μελετήσαμε προσεκτικά τίς προτεινόμενες ἀλλαγές /τροποποιήσεις δέν πεισθήκαμε ὃτι αὐτός ὁ Ὀργανισμός μπορεῖ
νά λειτουργήση ἀποτελεσματικά στόν Δῆμο μας. Μᾶλλον γιά Ὀργανισμό τοῦ Δήμου Ἁθηναίων ὁμοιάζει παρά ἑνός
μικροῦ ἀλλά ἀπαιτητικοῦ λόγω πολιτισμικῆς ἰδιοσυγκρασίας Δήμου ὃπως τῆς Σίφνου. Τό νά δημιουργοῦμε γιά τά
πάντα «Αὐτοτελῆ Γραφεῖα» μᾶλλον δέν φαντάζει καλή οὒτε ἐφικτή ἰδέα. Καί τό κυριώτερο, πῶς σκέπτεται ἡ Δημοτική
Ἁρχή νά λειτουργήση τό ὑποτιθέμενο ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΟΜΗΣΕΩΣ ΣΙΦΝΟΥ (ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ) σέ ὃλη αὐτήν τήν
πολυτελῆ ὀργάνωση ;;; ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ…… Προσοχή ὃμως νά μήν θίξωμε τούς «μεγαλοεπενδυτές» Ὀλλανδούς τοῦ
Ἀγρινίου καί τούς Παριζιάνους τῆς Κυψέλης, ὃπως συμβαίνη ἒως τώρα !
Θέμα 6 : Χαμηλῆς σημασίας θέμα.
Θέμα 7 : Σχετικῶς μέ τό Θέμα τῆς ἐπιλογῆς καταλλήλου ἀτόμου γιά τήν θεσμοθετημένη κενή θέση δικηγόρου μέ σχέση
ἒμμισθης ἐντολῆς, πρόκειται γιά ἓνα πολύ σοβαρό θέμα. Εἶναι δεδομένο ὃτι ὁ Δῆμος μας χρειάζεται ἓναν/μία ἒμπειρο
δικηγόρο γιά κάλυψη τῆς θέσεως αὐτῆς. Ἡ θωράκιση τοῦ Δήμου μέ γνωμοδοτήσεις ἐπιπέδου σχετικές μέ τά σοβαρά
δημοτικά θέματα, εἶναι τό ζητούμενο. Ἐλπίζομε κι εὐχόμεθα νά ἐπιλεγῆ ἓνας/μία νομικός μέ καλές σπουδές καί τήν
ἀπαραίτητη ἐμπειρία μαχίμου δικηγορίας.
Θέμα 8 – Θέμα 19 : Τά Θέματα αὐτά ἒχουν συζητηθῆ στό Τοπικό Συμβούλιο Ἀπολλωνίας ὃπου ἒχομε ἐκφράσει τίς
θέσεις μας καί ἒχουν καταγραφῆ λεπτομερῶς.

Ἀντώνιος Γ. Ζαμπέλης
Κοινοτικός Σύμβουλος Ἀπολλωνίας
Ἐπικεφαλῆς τῆς «ΣΙΦΝΑΪΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ»

Ακολουθεί η πρόσκληση:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σίφνος, 14 Μαΐου 2021  ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. πρωτ.: -2877- ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ  

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΙΦΝΟΥ Προς  

 1. Δήμαρχο Σίφνου 

Ταχ. Διεύθυνση: 840 03 Σίφνος 2. Δημοτικούς Συμβούλους Σίφνου Πληροφ.: Φλώρα Χρύσου 3. Πρόεδρο Κοινότητας Απολλωνίας Τηλέφωνο: 2284360328-2284033030 4. Πρόεδρο Κοινότητας Αρτεμώνα E-mail: f.hrysou@sifnos.gr 

  

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου (11η Συνεδρίαση, τακτική)  

στις 19 Μαΐου 2021 

Κοινοποίηση 

 1. Έπαρχο Περ. Ενότητας Μήλου 

κα Ελισσάβετ Χωριανοπούλου 

2.Προϊστάμενο Οικ. Υπηρεσίας Δήμου Σίφνου  κ. Παπαγγελέτο Ιωάννη 

 1. Προϊστάμενο Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών,  Δόμησης και Περιβάλλοντος Δήμου Σίφνου κ. Παλαιό Ζαννή 
 2. Προϊστάμενο Διοικητικών Υπηρεσιών  Δήμου Σίφνου κ. Κορακή Νικόλαο 

5.Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σίφνου-Κιμώλου 6. Πολιτιστικό Κέντρο Σίφνου «Μαριάνθη Σίμου» 7. ΔΗ.Κ.Ε.Σ. 

 1. Αστυνομικό Σταθμό Σίφνου 
 2. Λιμενικό Σταθμό Σίφνου 
 3. Συντονιστή Γεωγραφικής Ενότητας Δυτικών Κυκλάδων του Επιμελητηρίου Κυκλάδων κ. Γιάννη Ραφελέτο 
 4. Τοπικούς Συλλόγους και Φορείς Σίφνου 12. Ηλεκτρονική εφημερίδα: ΣΙΦΝΑΪΚΟ ΦΩΣ  13. Ραδιοφωνικό σταθμό: ΠΡΙΣΜΑ 

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ. 1, της Πράξης Νομοθετικού  Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του  COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (Φ.Ε.Κ. Α΄ 55/11.03.2020), σας προσκαλώ  στις 19 Μαΐου 2021, ημέρα Τετάρτη, στις 20:00, σε τηλεδιάσκεψη για έκδοση απόφασης στα  παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

 1. Διαμόρφωση μνημονίου συνεργασίας του Δήμου με το Σύνδεσμο Σιφνίων για το θέμα του  «Ηρώου» (εξ αναβολής) (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Δήμαρχος Μαρία Εμμ. Ναδάλη) 
 2. Έκδοση απόφασης σχετικά με την αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου “ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ” (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Νικόλαος  Χρυσίνης) 
 3. Έκδοση απόφασης μετά το υπ’ αρ. πρωτ. 1410/16.4.2021 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας  Διαχείρισης της ΠΝΑ για το θέμα με τίτλο: “Επιλεξιμότητα της εξωτερικής διακλάδωσης αποχέτευσης”  (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιδήμαρχος Γιώργος Κ. Γεωργούλης) 
 4. Έκδοση απόφασης σχετικά με τις παρατηρήσεις στο φάκελο του έργου: «Κατασκευή και  Λειτουργία Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) οικισμού Βαθέως Δήμου Σίφνου νήσου  Σίφνου και συνοδά έργα» (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Δήμαρχος Μαρία Εμμ. Ναδάλη) 
 5. Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Σίφνου σύμφωνα με  εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής Σίφνου (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Δήμαρχος & Πρόεδρος της Εκτελεστικής  Επιτροπής Σίφνου Μαρία Εμμ. Ναδάλη) 
 6. Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου  Σίφνου, μετά την παραίτηση της κας Μουράτου Χρυσάνθης, δημοτικής συμβούλου του Δήμου  Κιμώλου (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο δημοτικός σύμβουλος & Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου  Σίφνου Απόστολος Διαμαντής)  
 7. Καθορισμός αντικειμένου και προσόντων για την κάλυψη της κενής θέσης δικηγόρου με  σχέση έμμισθης εντολής – Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου & γραμματέα της πενταμελούς Επιτροπής  επιλογής (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Δήμαρχος Μαρία Εμμ. Ναδάλη) 
 8. Έκδοση απόφασης για τον καθορισμό των προς παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστων χώρων  Δήμου Σίφνου για το έτος 2021 (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Νικόλαος  Χρυσίνης) 
 9. Συγκρότηση επιτροπής ελέγχου τραπεζοκαθισμάτων για το οικονομικό έτος 2021  (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Δήμαρχος Μαρία Εμμ. Ναδάλη)  
 10. Συμμετοχή του Δήμου στην αθλητική εκδήλωση 4ου ATROMITOS RACE SIFNOS 2021  (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο δημοτικός σύμβουλος Γεώργιος Λουκής, εντεταλμένος σε θέματα αθλητισμού)  11. Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο Σίφνου για την έκδοση  κανονιστικής απόφασης σχετικά με την απαγόρευση υδροδότησης κολυμβητικών δεξαμενών  (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Δήμαρχος & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου Μαρία Εμμ. Ναδάλη) 12. Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο Σίφνου για την έκδοση  κανονιστικής απόφασης μετά την υπ’ αρ. 11/2021 απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας  Αρτεμώνα σχετικά με την πεζοδρόμηση του Στενού του Αρτεμώνα και την απαγόρευση στάθμευσης  στην κεντρική πλατεία για το έτος 2021 (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Δήμαρχος & Πρόεδρος της Οικονομικής  Επιτροπής Σίφνου Μαρία Εμμ. Ναδάλη) 
 11. Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο Σίφνου για την έκδοση  κανονιστικής απόφασης μετά την υπ’ αρ. 15/2021 απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας  Απολλωνίας σχετικά με την επιβολή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην ευρύτερη περιοχή της  Απολλωνίας για το έτος 2021 (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Δήμαρχος & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής  Σίφνου Μαρία Εμμ. Ναδάλη) 
 12. Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο Σίφνου για την έκδοση  κανονιστικής απόφασης μετά την υπ’ αρ. 16/2021 απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας  Απολλωνίας σχετικά με την επιβολή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στις Καμάρες για το έτος 2021  (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Δήμαρχος & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου Μαρία Εμμ. Ναδάλη) 
 13. Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο Σίφνου για την έκδοση  κανονιστικής απόφασης μετά την υπ’ αρ. 17/2021 απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας  Απολλωνίας σχετικά με την επιβολή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στo Βαθύ για το έτος 2021 (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Δήμαρχος & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου Μαρία Εμμ. Ναδάλη) 
 14. Έκδοση απόφασης για δράσεις τουριστικής προβολής σύμφωνα με τις γνωμοδοτήσεις της  Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Σίφνου (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Δήμαρχος & Πρόεδρος της  Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Μαρία Εμμ. Ναδάλη)
 15. Έκδοση απόφασης σχετικά με τη διάνοιξη νέων γεωτρήσεων (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιδήμαρχος  Γιώργος Κ. Γεωργούλης) 
 16. Σχετικά με τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων στους χώρους στάθμευσης οχημάτων  (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιδήμαρχος Αντώνιος Φραντζής)  
 17. Σχετικά με την αίτηση του Οικολογικού Συλλόγου Καμαρών «Η ΜΕΡΟΠΗ» για θέματα που  αφορούν στον οικισμό “Καμάρες” Σίφνου, ύστερα από την υπ’ αρ. 14/2021 γνωμοδότηση του  Συμβουλίου της Κοινότητας Απολλωνίας (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας  Απολλωνίας Κατερίνα Θεολόγου)  

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου 

ΧΡΥΣΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Advertisements

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ