Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για συνεδρίαση (11 η τακτική) της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου
Προς τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:
1. -κ. Γεωργούλη Κ. Γεώργιο – Αντιδήμαρχο, Αντιπρόεδρο
2. -κ. Φραντζή Δ. Αντώνιο – Αντιδήμαρχο, μέλος
3. -κ. Λουκή Στ. Γεώργιο – Δημοτικό Σύμβουλο, μέλος
4. -κα Ατσόνιου Ν. Ευαγγελία – Δημοτική Σύμβουλο, μέλος
5. -κα Ποδότα Ελ. Χρυσούλα – Δημοτική Σύμβουλο, μέλος
6. -κ. Συνοδινό Γ. Θαλή – Δημοτικό Σύμβουλο, μέλος
Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ. 1, της Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του
κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (Φ.Ε.Κ. Α΄ 55/11.03.2020),
καθώς και την υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/144/οικ.2605/11-02-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου
Εσωτερικών, με θέμα: «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς
του κορωνοϊού – 32η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ» (Α.Δ.Α.: 9ΣΦΕ46ΜΤΛ6-ΞΑ4),
ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΩ

σε τακτική, μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδρίαση, την 28 η Απριλίου 2021, ημέρα Μεγάλη
Τετάρτη, στις 11:00 π.μ., για την έκδοση απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. Επικύρωση του πρακτικού II περί αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών για το
διαγωνισμό: “Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για δύο έτη και με δικαίωμα
προαίρεσης ενός επιπλέον έτους” (Αρ. ΕΣΗΔΗΣ: 105097)
2. Αντικατάσταση πεπαλαιωμένου δικτύου ύδρευσης ν. Σίφνου (μετά την υπ΄ αρ. πρωτ.
4121.53-01/3446/2020 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής): α) Έγκριση
διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά, β) Έγκριση της υπ’ αρ. 1/2021 μελέτης του Τμήματος Τεχνικών
Υπηρεσιών, Δόμησης και Περιβάλλοντος (Τ.Τ.Υ.Δ.Π.) και των τεχνικών προδιαγραφών, γ) Καθορισμός
των όρων της διακήρυξης, δ) ορισμός επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού/αξιολόγησης
προσφορών & ε) Ορισμός επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων

H Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου

ΜΑΡΙΑ ΕΜΜ. ΝΑΔΑΛΗ

Advertisements

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ