ΣΙΦΝΑΪΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ
Σίφνος, 29-03-2021

Τόν τελευταῖο μῆνα, ἀπό τις 10 Φεβρουαρίου ἒως καί σήμερα, γινόμαστε μάρτυρες μίας προκλητικῆς συμπεριφορᾶς τῆς μίας ἐκ τῶν δύο ἀναδόχων ἐταιρειῶν, τῆς ΑΡΧΙΤΡΟΝ ΑΤΕ, ἡ ὁποία δημιουργεῖ μεγάλες καθυστερήσεις στό ἒργο τῆς ἀποχετεύσεως στό νησί μας καί παρακωλύει συστηματικά τήν κυκλοφορία τῶν ὀχημάτων μήν παίρνοντας τά κατάλληλα μέτρα προφυλάξεως γιά τούς κατοίκους μέ ἀποτέλεσμα νά ἒχουν συμβεῖ ἀτυχήματα καί νά ἐμποδίζεται ἡ προσβασιμότητα στά σπίτια τους.
Εἰδικότερα, αὐτό τό ὁποῖο συμβαίνει στό χωριό Ἐξάμπελα εἶναι ἂνευ προηγομένου. Ἒχει ξεκινήσει ἡ ἐργολαβία ἐδῶ καί τέσσαρες μῆνες σέ πέντε διαφορετικά σημεῖα μέ ἀπασχόληση ἑνός ἒως τρία ἂτομα στό κάθε σημεῖο, μέ ἀποτέλεσμα νά εἶναι ὃλα τά σημεῖα ἀνοικτά, μισοτελειωμένα μέ σοβαρές ὀχλήσεις στόν οἰκισμό, μέ μόνιμη παρακώλυση στήν κυκλοφορία τῶν ὀχημάτων ἐντός τοῦ δημοτικοῦ ὁδικοῦ δικτύου ἂνευ προειδοποιήσεως καί ἀποκλεισμό προσβάσεως στίς κατοικίες ὁδικῶς ἒως καί ἑπτά ἡμἐρες.
Περαιτέρω, ἡ ἐλλιπής ὀργάνωση τῶν συνεργείων καί ἡ ἒλλειψη ἱκανῶν τεχνικῶν μἐσων οὓτως ὣστε νά ξεπερασθοῦν οἱ ὁποιεσδήποτε τεχνικές δυσκολίες, καθιστοῦν τήν συγκεκριμένη ἐργολαβία δυσχερῆ καί ἂνευ ὁρατοῦ τέλους.
Ἡ παντελής ἀπουσία τῆς Περιφερείας Νοτίου Αἰγαίου, ἡ ὁποία εἶναι ὁ κύριος τοῦ ἒργου καί ἡ ὁποία ἐπιβλέπει τό ἒργο μέ τηλεκοντρόλ ἀπό την Ρόδο ἀφοῦ ὁ ἐπιβλέπων μηχανικός τοῦ ἒργου κατοικοεδρεύει ἐκεῖ καθώς καί ἡ ἀδιαφορία τῆς Δημοτικῆς Ἀρχῆς νά ἐπιληφθῆ τῶν προβλημάτων τά ὁποῖα ἀναφύονται καθημερινῶς ρίχνοντας μονίμως τήν εὐθύνη στήν Περιφέρεια ἐνῶ ἒχει ὁρίσει τύποις ὑπεύθυνο μηχανικό τοῦ Δήμου, ἒχει δώσει το δικαίωμα στήν συγκεκριμένη ἀνάδοχο ἐταιρεία νά γράφη στά παλαιότερα τῶν ὑποδημάτων της τίς διαμαρτυρίες τῶν κατοίκων.


Ἡ συγκεκριμένη ἀνάδοχος ἀδιαφορεῖ πλήρως γιά τήν ἒγκαιρη ὁλοκλήρωση τῶν ἐργασιῶν καθώς καί γιά τήν ἀσφαλῆ διέλευση καί ὃδευση τῶν ὀρυγμάτων πού διανοίγει, μέ ἀποτέλεσμα χαντάκια βάθους δύο μέτρων καί πλάτους ἑνός μέτρου καί μήκους πέντε μέτρων νά παραμένουν ἀνοικτά γιά μία ἑβδομάδα ἂνευ μεταλλικῶν φύλλων προστατευτικῆς διαβάσεως καί μπαζωμάτων μέ κίνδυνο σοβαρῶν ἀτυχημάτων καί μονίμου παρακωλύσεως ὁδικῆς προσβάσεως στα σπίτια τῶν κατοίκων.
Ἐπειδή λοιπόν, δέν φαίνεται καμμία παρέμβαση τόσο ἀπό τήν Περιφέρεια Νοτίου Αἰγαίου καί τούς ἁρμοδίους μηχανικούς της στήν Σῦρο καί στήν Ρόδο οἱ ὁποῖοι ὃπως μᾶς ἀναφέρει ἡ Δήμαρχος στίς ἒντονες ἀντιδράσεις μας μᾶλλον δικαιώνουν τήν ἐταιρεία, ὃσο καί ἀπό τόν Δῆμο Σίφνου ὁ ὁποῖος συμπεριφέρεται λές καί τό ἒργο πραγματοποιεῖται σέ ἂλλο νησί, θά προβοῦμε αὒριο σέ μηνύσεις, ἀσφαλιστικά μέτρα καί ἒγγραφες καταγγελίες ὃπου ἁρμόζει , γιά νά διαπιστώσουμε ἐάν σέ αὐτήν την χώρα ὑπάρχουν ἐλεγκτικοί μηχανισμοί ἢ ὁ καθείς μπορεῖ νά κάνη ὃ,τι θέλει, ὃπως θέλη κι ὃταν θέλη ἂνευ συνεπειῶν.

Ἀντώνιος Γ. Ζαμπέλης
Κοινοτικός Σύμβουλος Ἀπολλωνίας (ΣΙΦΝΑΪΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ)
Προέδρος τοῦ Συνδέσμου Σιφνίων
Ἀποκλεισμένος ἀπό τόν ἒξω κόσμο γιά δεύτερη φορἀ σέ ἓνα μῆνα γιά πέρα ἀπό πέντε ἡμέρες.

 

Advertisements

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ