ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΕΜΩΝΑ

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο ΑΡΙΘ. 7/2020
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡΙΘ. 18/2020

Στη Σίφνο σήμερα, την 20 Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Κυριακή και ώρα 20:00, το Συμβούλιο
Κοινότητας Αρτεμώνα συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 10,παρ. 1, της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID -19 και της
ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του”(Φ.ΕΚ. Α’ 55/11,03,2020), ύστερα από τη με αριθ.
4455/18.09.2020 πρόσκληση του Προέδρου του, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο
ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Συμβούλους, σύμφωνα με τo
άρθρο 88 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87Α ́/7.6.2010) για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο
θέμα της ημερήσιας διάταξης:
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο πέντε (5)
Συμβούλων, ήταν:
Παρόντες:
1. Τσίπης Θωμάς – Πρόεδρος
2. Κορακής Αντώνιος – Σύμβουλος
3. Βενιός Γεώργιος – Σύμβουλος
4. Φουτουλάκη Αικατερίνη – Σύμβουλος
5. Κορακής Κηρύκος – Σύμβουλος

Απόντες:
Κανένας

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο δημοτικός υπάλληλος Εμμανουήλ Φουτουλάκης για την τήρηση
των πρακτικών.
Ο πρόεδρος διαπίστωσε την απαρτία και εισηγήθηκε το θέμα της ημερήσιας διάταξης

ΘΕΜΑ

Έκδοση Ψηφίσματος σχετικά με το θάνατο του Βασιλείου Σιμέλλη, εκπαιδευτικού
και πρώην Διευθυντή του Δημοτικού Σχολείου Σίφνου.

Το Συμβούλιο αφού άκουσε την αναγγελία του θανάτου από τον Πρόεδρο ο οποίος
εξήρε την πολύπλευρη προσωπικότητα του εκλιπόντα, τις υπηρεσίες που πρόσφερε στο Δημοτικό
Σχολείο Αρτεμώνα και στη συνέχεια στο Δημοτικό Σχολείο Σίφνου, στα παιδιά της Σίφνου και
από τη θέση του Διευθυντή ήταν πάντα παρών στην προώθηση θεμάτων του νησιού μας, καθώς
αξιοσημείωτη υπήρξε και η διοικητική προσφορά του στην Κοινότητα Αρτεμώνα
υποστηρίζοντας για πολλά χρόνια εθελοντικά το έργο των υπαλλήλων και κυρίως των αιρετών

της Κοινότητάς μας

Αποφασίζει Ομόφωνα

1.- Να εκφράσει στην οικογένεια του αείμνηστου Βασιλείου Σιμέλλη τη βαθύτατη θλίψη του για
τη μεγάλη απώλεια και να της επιδώσει το παρόν ψήφισμα.
2.- Να κυματίσουν μεσίστιες οι σημαίες στο Κοινοτικό Κατάστημα της Κοινότητάς μας κατά την
ημέρα της εξοδίου ακολουθίας.
3.- Να παραστεί σύσσωμο το Συμβούλιο της Κοινότητας στην εξόδιο ακολουθία, τηρώντας τα
μέτρα που προβλέπονται από τις πρόσφατες υγειονομικές οδηγίες.
4.- Να προταθεί στο Δήμο μας προκειμένου δοθεί το όνομα του εκλιπόντα σε αίθουσα του
ιστορικού κτιρίου του πρώην Δημοτικού σχολείου Αρτεμώνα.
5.- Να δημοσιοποιηθεί το παρόν ψήφισμα στα έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα της Σίφνου.

Η γνωμοδότηση πήρε τον αριθμό 18/2020 και αποστέλλεται στην Γραμματεία του Δημοτικού
Συμβουλίου και στην Δήμαρχο Σίφνου κα. Μαρία Ναδάλη για ενημέρωσή τους.

Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

Ο Πρόεδρος

ΘΩΜΑΣ ΤΣΙΠΗΣ

Tα μέλη
ΚΟΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΘΩΜΑΣ ΤΣΙΠΗΣ ΒΕΝΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΦΟΥΤΟΥΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΟΡΑΚΗΣ ΚΗΡΥΚΟΣ

Για την ακρίβεια

Ο πρόεδρος της Κοινότητας Αρτεμώνα
ΘΩΜΑΣ Φ. ΤΣΙΠΗΣ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ