Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών

(άρθ. 206 του ν. 3584/2007, όπως ισχύει)

Ο ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις του άρθ. 206 του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143 Α), όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
Τις διατάξεις του άρθ. 4 παρ. 1 περίπτ. κγ΄ της ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ 280 Α), όπως συμπληρώθηκε από το άρθ. 8 παρ. 2 του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47 Α),
Τις διατάξεις του άρθ. 1 παρ. 2 περίπτ. ιε του ν. 3812/2009 (ΦΕΚ 234 Α),
Τις διατάξεις του άρθ. εικοστού τέταρτου παρ. 2 της από 14-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 64 A), η οποία κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθ. 3 του ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76 Α), όπως τροποποιήθηκε από την περιπτ. α΄ της παρ. 1 του άρθ. τριακοστού εβδόμου της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 68 A), η οποία κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθ. 1 του ν. 4683/2020 (ΦΕΚ 83 Α),
Την υπ’ αριθ. 80/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου (Α.Δ.Α.: 69Μ7Ω1Τ-ΕΨΓ), με θέμα: “Πρόσληψη προσωπικού που θα απασχοληθεί με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δύο (2) μηνών, μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, για την κάλυψη εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών στην Υπηρεσία Ύδρευσης – Αποχέτευσης”,

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσληψη στο Δήμο Σίφνου συνολικά δύο (2) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, και συγκεκριμένα τους εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):dimos.sifnos.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ