ΓΡΑΠΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΙΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ Γ. ΖΑΜΠΕΛΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ τῆς 03.04.2020

Ἀντώνιος Γ. Ζαμπέλης

Δημοτικός Κοινοτικός Σύμβουλος Ἀπολλωνίας Σίφνου

Πρόεδρος τοῦ Συνδέσμου Σιφνίων

Το πρωτόκολλο τοῦ Δήμου Σίφνου είναι 1171/3-4-2020                                                                                                                

                                                                                                                                               31-03-2020

      Κλείνοντας ὁ μήνας Μάρτιος (ὃπως λέγει καί τό λαϊκόν ρητόν «Μάρτης γδάρτης καί παλουκοκάφτης») μᾶς ἒδειξε τά δόντια του στό ἒβγα τοῦ Χειμῶνος μέ τήν ἐμφάνισι τῶν συμπτωμάτων τοῦ Κορωνοϊοῦ (COVID-19) καί τήν ἀναμενομένη κορύφωσί του ἐντός τοῦ Ἀπριλίου.

      Στό πλαίσιο τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου καί τῆς Οἰκονομικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς 3ης Ἀπριλίου 2020, θά ἢθελα νά μοιρασθεῖτε μαζί μου κάποιες σκέψεις μου οἱ ὁποῖες ἃπτονται τῆς ἐνεργοῦ λειτουργίας τοῦ Δήμου Σίφνου καί τῆς πορείας τοῦ νησιοῦ μας.

     Σίγουρα ἡ κοινωνία τήν ὁποίαν ἒχομε βιώσει , δέν θά εἶναι ἡ ἲδια μετά τό πέρας(τέλος) αὐτῆς τῆς πρωτόγνωρης παράνοιας τήν ὁποίαν βιώνομε σήμερα.

    Πῶς ὃμως ἡ Κοινωνία μας , πρωταρχικόν ἐκφραστή Της ἀποτελεῖ ὁ Δῆμος Σίφνου μέ τούς φορεῖς του, ἀντιμετωπίζει αὐτήν τήν κρίσι καί τί ὂφελος θά μποροῦσε ν’ ἀποκομίση ὡς ὁλότητα ἀπό αὐτήν;

    Κατ’ ἀρχάς , εἲμεθα πεπεισμένοι ὃτι μέσα ἀπό μία κρίσι τέτοιου μεγέθους (πανδημία ἡ ὁποία ἐπηρεάζει ὃλη τήν Ἀνθρωπότητα) μποροῦν νά ἐξαχθοῦν χρήσιμες παρατηρήσεις τίς ὁποῖες ὃποιος τίς κατανοήσει, θά βγῆ σίγουρα κερδισμένος καί ἰδιαιτέρως οἱ μικροί καί ἀπομονωμένοι τόποι ὃπως τά νησιά μας, οἱ ὁποῖοι καί πρέπει νά θωρακισθοῦν καί νά ἀναπτυχθοῦν  διά τῆς αὐτονόμου πορείας τους.  Εἰδικώτερα γιά τήν Σίφνο μας : 

    Παρατήρησις  1η : Ἡ ὑγιειονομική θωράκισις τῆς Σίφνου πρέπει νά εἶναι πρώτιστο μέλημα τῆς Δημοτικῆς Ἀρχῆς. Ἡ δημιουργία ἐξοπλισμένων δομῶν (ὃπως τίς ἒχομε περιγράψει στήν ἀπό Α.Π.  520/13-02-2020 ἐπιστολή μας) ἀποτελεῖ κυριαρχικό αἲτημα ὃλων τῶν Δημοτῶν Σίφνου. Ἡ δημιουργία αὐτόνομης δημοτικῆς ὑγιειονομικῆς δομῆς θά ἐπιλύση καί θά βοηθήση κυρίαρχα θέματα βιώσιμης ἀναπτύξεως τοῦ τόπου.

    Παρατήρησις 2α : Ἡ Δημοσία Ὑγίεια προέχει. Τά ἒργα ὑποδομῶν δημοσίας ὑγίειας μπαίνουν σέ ἂμεση προτεραιότητα λλά καί στενή πιτήρησι. Τόσον τό ἒργον ὁλοκληρώσεως τοῦ ΧΥΤΥ (ὂχι ΧΥΤΑ , ὂχι ΧΑΔΑ) θέμα τό ὁποῖο συνδέεται ἂμεσα μέ τά Θέματα 6,7 τῆς συνεδριάσεως (03-04-2020) τῆς Οἰκονομικῆς Ἐπιτροπῆς ὃσον καί τό ἐν ἐξελίξει ἒργο τῆς ἀποχετεύσεως τῶν Οἰκισμῶν. Σχετικά μέ τον ΧΑΔΑ Σίφνου, ἐάν ὁ Ἐργολάβος βρῆκε προφάσεις ἢ πάτημα ἢ ἂμυαλες ἀποφάσεις Δημοτικῶν Συμβουλίων πού τόν ἀμνήστευσαν, πρέπει ὀ Δῆμος νά πάρη τήν κατάστασι στά χέρια του γιά τό καλό τῶν Δημοτῶν του. Ἂμεσα, θά πρέπη νά ἀπομακρύνη τά ἀνακυκλὠσιμα ὑλικά πρός τήν Ἀττική ὃπως ὃριζε ἡ ἐργολαβική σύμβασις , νά τροποιήση τίς συμβάσεις τῶν Θεμάτων 6-7 συμπεριλαμβάνοντας ὃλα τά ἀνακυκλώσιμα ὑλικά (ἒστω καί ἐάν χρειασθῆ νά πληρωθῆ ἐπιπρόσθετα ὁ Ἐργολάβος γιά τήν ἀπομάκρυνσίν των) καί τέλος νά λειτουργήση ὁ ΧΥΤΥ ἂμεσα μέ τά καθαρά ἀπορρίμματα (ἒστω καί ἐάν προσωρινά δέν ὑπάρχει περιβαλλοντική ἂδεια) .

Ὃσον ἀφορᾶ στό θέμα τῆς Ἀποχετεύσεως τῶν Οἰκισμῶν, ἡ πλήρης ἀποτύπωσις τῆς ὀδεύσεως τοῦ δικτύου ἀπό τόν Δῆμο καθώς καί ἡ τοποθέτησις ΤΩΡΑ παράλληλου κενοῦ σωλήνα φ20 με φρεάτια σέ ὃλο το δίκτυο, κρίνονται ἀπαραίτητα. Τέλος, ἡ ἐπίστρωση τῶν φρεατίων ἐπιφανείας πρέπει νά ὁλοκληρωθῆ μέ ὁπλισμένο σκυρόδεμα ἂλλως ἐάν μόνον ἀσφαλτοστρωθῆ , θά ἐπικαθήση καί κατόπιν θά ἀπαιτηθοῦν ἐπιπρόσθετα κονδύλια, ἀποκλειστικά τοῦ Δήμου Σίφνου.

    Παρατήρησις 3η  : Ἡ οἰκοδομική δραστηριότης τῆς Σίφνου πρέπει νά αὐξομειώνεται ἀναλόγως τοῦ ἀναπτυξιακοῦ φόρτου τοῦ νησιοῦ. Πρέπει ἂμεσα καί μέ ἀφορμή τόν ἰό, νά διακοποῦν ὃλες οἱ οἰκοδομικές ἐργασίες , ἐκτός τῶν νομίμων ἀδειῶν (ὃλοι γνωρίζομε ὃτι στις 100 ἐνεργές οίκοδομές στό νησί, μόνον 20% διαθέτουν νόμιμη ἂδεια. Ὃλες οἱ ὑπόλοιπες εἶναι μέ παράτυπες  «μικρῆς κλίμακος» ἂδειες (30%) καί τό ὑπόλοιπο 50% ἂνευ ἀδείας). Ἐπίσης πρέπει νά σταματήση ἡ χρῆσις Ι.Χ καί ἐπαγγελματικῶν ὀχημάτων σέ ὃλες τίς παράνομες ὀδούς πού ἒχουν διανοιχθεῖ  ὃπως αὐτός τῆς Natura καί οἱ προσφάτως καί προτύτερα διανοιχθέντες δρόμοι στό Βαθύ καί σέ ἂλλα μέρη, μέχρι νά θεσμοθετηθῆ, ἐάν ἐξυπηρετοῦν τό κοινωνικό σύνολο, ἡ χρῆσις τους. Περαιτέρω, πρέπει ἐπιτέλους νά ἱδρυθῆ τό Αὐτοτελές Τμῆμα Δομήσεως (Πολεοδομικό Γραφεῖο) τοῦ Δήμου Σίφνου γιά προφανεῖς λόγους καί κυρίως ἀποφυγῆς δικαιολογιῶν.

    Παρατήρησις 4η   : Ἡ πολιτιστική καί λαογραφική ἀναβάθμισις τῆς Σίφνου μέσω τῆς ἀειφόρου ἀναπτύξεως εἶναι ἡ κύρια πηγή τοῦ μελλοντικοῦ πλουτισμοῦ τοῦ νησιοῦ μας. Οἱ πρόγονοί μας μᾶς κληροδότησαν μ’ ἓνα τεράστιο πλοῦτο ὁ ὁποῖος εὑρίσκεται ἐν ὑπνώσει ἐπάνω στό νησί. Τά ἀρχαῖα μας (ὃλων τῶν ἐποχῶν , ἀπό το 12.000 π.Χ μέχρι τούς ἱστορικούς χρόνους) , τά ἑλληνιστικά, ρωμαϊκά , βυζαντινά, μεταβυζαντινά καί νεώτερα μνημεῖα μας ὃπως οἱ πῦργοι μας, οἱ ἀκροπόλεις μας, οἱ παλαιοί οἰκισμοί,  τά μοναστήριά μας, οἱ ἐκκλησίες μας, οἱ μῦλοι μας, οἱ περιστεριῶνες μας, οἱ προτομές τῶν ἐπιφανῶν Σιφνίων, τά παραδοσιακά οἰκήματα καί ἀγροτόσπιτα, οἱ σπόριμοι ἀγροί ἀποτελοῦν παραδοσιακή κληρονομιά ἀπίστευτου πλούτου, ἡ ὁποία μέ την κατάλληλη ὑποδομή, διατήρησι, ἀποκατάστασι καί προβολή θά ἀποφέρη ἀπίστευτα ἒσοδα στούς κατοίκους κατά τήν διάρκεια ὃλου τοῦ ἒτους. Ἐπιβάλλεται νά σταματήσουν ἂμεσα οἱ «γιαλαντζί»  ἀνακαινίσεις ἀγροτόσπιτων, μύλων, περιστεριώνων καί οἱ  διανοίξεις παρανόμων ὀδῶν,  κλπ οἱ ὁποῖες ἐπιφέρουν ΜΟΝΟΝ ἀνεπανόρθωτη καί μή ἀναστρέψιμη καταστροφή. Ἐάν ἡ Σίφνος καταντήση «κακέκτυπο τῆς Μυκόνου» , τότε τό μέλλον μας εἶναι προδιαγεγραμμένο. Πολύ σύντομα, οἱ ξένοι θά ξεπουλήσουν τίς ἰδιοκτησίες τους καί θά ἀναζητήσουν πιό ἀρχέγονους τόπους καί οἱ ἐπισκέπτες θά σταματήσουν νά ἒρχονται διότι ἐάν ἐπιθυμοῦν μία Μύκονο, θά προτιμήσουν νά ἐπισκεφθοῦν τήν αὐθεντική καί ὂχι το κακέκτυπο.

   Παρατήρησις 5η  :  Ἡ ἐνεργειακή καί τροφική αὐτονόμησις τῆς Σίφνου κρίνεται αὐτήν τήν χρονική συγκυρία πιό ἐπίκαιρη ἀπό ποτέ. Ἡ προκύψασα πανδημία εἶναι σίγουρον ὃτι δέν θά εἶναι μόνη καί μοναδική. Ἡ εὐρυτέρα παγκοσμιοποίησις θά «συνεισφέρη» καί ἂλλες πανδημίες συχνότερα ( καί ὂχι κάθε ἑκατό ἒτη ὃπως ἒως σήμερα) οἱ ὁποῖες θά  ἀντιμετωπίζονται μέ «ἣπια» μέσα καί κυρίως μέσω « τῆς ἀπομονώσεως » ὃπως τήν βιώνομε τώρα. 

Σέ τέτοιες καταστάσεις ἡ ἐνεργειακή καί τροφική αὐτονόμησις ὁδηγεῖ σέ «ὑγιῆ κοινωνία» ἡ ὁποία μπορεῖ ν’ αὐτονομηθῆ καί νά «ἀπο-μονωθῆ» ἀπό τόν ἒξω κόσμο σχετικά εὒκολα διότι οἱ προσβάσεις μποροῦν νά γίνουν ἀπολύτως ἐλεγχόμενες. Πρέπει λοιπόν ὁ τοπικός πληθυσμός (μέ πρόνοια γιά ἓνα ἐπιπλέον 25%), ἀπό σήμερα μέσω τοῦ Δήμου του, νά προετοιμασθῆ γιά τήν ἑπομένη «πανδημία» (χαρακτηριστκό παράδειγμα ἡ ζωή στό νησί στήν ἰταλική Κατοχή{1940-1944}) μέ τροφική καί ἐνεργειακή ἐπάρκεια. 

Σχετικά μέ τήν τροφική πάρκεια, ὃσον ἀφορᾶ στήν πανίδα (ζωϊκό βασίλειο) ἡ κατάστασις εἶναι ἀρκετά καλή μέ τάσεις περαιτέρω βελτιώσεως ἀλλά ὃσον ἀφορᾶ στήν χλωρίδα (φυτικό βασίλειο) ὑπάρχουν σοβαρές ἐλλείψεις μέ τάσεις περαιτέρω χειροτερεύσεως. Ὁ ἀγροτικός πληθυσμός ἒχει μειωθῆ δραστικά ἀλλά τό σημαντικότερον λιγοστεύουν πλέον ἐπικίνδυνα οἱ διαθέσιμες ἀγροτικές ἐκτάσεις. Ἀναλογισθεῖτε τούς σπόριμους ἀγρούς στήν Βορεινήν τῆς Ἀπολλωνίας καί τῶν Ἐξαμπέλων ἀπό τόν γέρο Ἃι-Νικόλα καί παρακάτω τό Πλακωτό καί ὃλες τίς ἀγροτικές ἐκτάσεις ἀπό ἐκεῖ μέχρι τήν Σεράλια καί ἀπό τό Πλακωτό μέχρι τήν Παναγία τοῦ Βουνοῦ γιά νά μήν ἀγνοοῦμε καί τίς ἀγροτικές περιοχές τοῦ Ἀρτεμῶνος ἀπό τό Πλατύ Πηγᾶδι μέχρι τό Τρουλλᾶκι.. Ἐάν συνεχισθῆ ἡ πλήρης ἀποψίλωσις τῶν ἐκτάσεων αὐτῶν καί ἡ ἀλλαγή χρήσεως τους, τότε τό νησί κινδυνεύει νά κατασθῆ ἂγονο μέ ὃλες τίς παράπλευρες συνέπειες. Γι’ αὐτόν τόν λόγο ἐπιβάλλεται ἡ ἂμεση κατάρτισις τοῦ Τοπικοῦ Χωρικοῦ Σχεδίου Σίφνου ὃπου θά ὁρίζονται οἱ χρήσεις γῆς καί ἡ παράλληλη δημοτική ἐνίσχυσις τῶν ἀγροτῶν μας (καί ἰδιαιτέρως αὐτῶν πού θά θελήσουν νά ἀσχοληθοῦν ἐξ ὑπαρχῆς μέ τήν γῆ) μέσω τοῦ Ἀγροτικοῦ Συνεταιρισμοῦ Σίφνου οὓτως ὣστε νά ἐπιτευχθῆ ἡ τροφική αὐτονομία τοῦ νησιοῦ.

Σχετικά μέ τήν νεργειακή ατονόμησι, πρέπει πρῶτα ἀπ’ ὃλα νά ἐπιλεγῆ τό μοντέλο τῆς ἐνεργειακῆς αὐτονομήσεως τοῦ νησιοῦ. Εἶναι γεγονός ὃτι ἒγινε μία σοβαρή προσπάθεια ἀπό τόν Ἐνεργειακό Συνεταιρισμό Σίφνου γιά τήν ὑλοποίησι ἑνός φιλοδόξου πειραματικοῦ σχεδίου ἐνεργειακῆς αὐτονομίας τό ὁποῖο ἒχει προφανῶς βαλτώσει καί προσκρούει, πέραν τῆς πιθανῆς μή βιωσιμότητος τοῦ ἒργου, σέ χαρακτηρισμένη ἀπό τήν Ἐφορεία Ἀρχαιοτήτων Κυκλάδων περιοχή. Κατ’ ἐμᾶς ἰδανικός τόπος ἀναπτύξεως ἑνός συνθέτου ἐνεργειακοῦ πάρκου ἀποτελεῖ ὁ προσδιορισμένος χῶρος γιά τον ΧΥΤΑ Σίφνου καί πρός αὐτήν τήν κατεύθυνσι πιστεύομε ὃτι θά πρέπη νά κινηθοῦμε ὡς Δῆμος.

  Σᾶς εὐχαριστῶ γιά τον χρόνο σας καί πιστεύω νά σᾶς ἒδωσα ἀρκετή τροφή γιά προβληματισμό καί σκέψι γιά μία Σίφνο δυνατή καί αὐτόνομη οἰκονομικά ἀλλά κυρίως θωρακισμένη οὓτως ὣστε νά κατασθῆ ὁ «Ὀμφαλός τῶν ὀνείρων μας».

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ