ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Απολλωνία – 840 03 Σίφνος
Τηλ. επικ.: 2284033077 & 6980975820
E-mail: mayor@sifnos.gr
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ: Έγκριση κατ’ εξαίρεση οδήγησης κρατικών οχημάτων του Δήμου Σίφνου από τον Αντιδήμαρχο Αντώνιο Φραντζή
Σας γνωρίζουμε ότι με την υπ΄ αρ. 14/2020 απόφαση Δημάρχου εγκρίθηκε η κατ’ εξαίρεση οδήγηση δύο οχημάτων του Δήμου Σίφνου από τον Αντιδήμαρχο Αντώνιο Φραντζή, για την αντιμετώπιση υπηρεσιακών αναγκών του Δήμου.
Ο ανωτέρω επιτρέπεται να οδηγεί τα οχήματα αποκλειστικά και μόνο για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών. Η απόφαση αυτή ισχύει έως και τις 31-08-2020.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της υπ’ αρ. 14/2020 απόφασης (Α.Δ.Α.: Ω3ΥΓΩ1Τ-Ν06).

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Σίφνος, 27-03-2020
ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ Αριθ. πρωτ.: -1100-
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
(Αριθ. Απόφασης 14/2020)
ΘΕΜΑ: Έγκριση κατ’ εξαίρεση οδήγησης κρατικών οχημάτων του Δήμου Σίφνου
από τον Αντιδήμαρχο Αντώνιο Φραντζή
Η Δήμαρχος Σίφνου,
Έχοντας υπόψη:

 1. τις διατάξεις του Ν.Δ. 2396/1953 «Περί κανονισμού χρήσεως και κινήσεως
  αυτοκινήτων οχημάτων του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α. και των εν γένει Ν.Π.Δ.Δ.»
  (Φ.Ε.Κ. 117/Α΄),
 2. τις διατάξεις του άρθ. 47 «Οδήγηση και έγκριση κατ’ εξαίρεση οδήγησης
  Κρατικών Αυτοκινήτων από υπαλλήλους που δεν κατέχουν νομοθετημένη
  θέση οδηγού» του Ν. 4250/2014 (Φ.Ε.Κ. 74/Α΄), όπως αυτές
  τροποποιήθηκαν με το Ν. 4662/2020 (Φ.Ε.Κ. 27/Α),
 3. την Κ.Υ.Α. με αριθ. 129/2534/20-01-2010 «Καθορισμός δικαιούχων χρήσης
  και ανώτατου ορίου κυβισμού Κρατικών Αυτοκινήτων και άλλες ρυθμίσεις
  σχετικές με τα Κρατικά Αυτοκίνητα» (Φ.Ε.Κ. 108/Β΄),
 4. την υπ’ αριθ. οικ. 226/7007/30-03-2010 εγκύκλιο του Υπουργείου
  Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με θέμα:
  «Υποχρεώσεις των οδηγών κρατικών αυτοκινήτων»,
 5. την υπ’ αριθ. 1261/9475/10-04-2014 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής
  Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με θέμα: «Οδηγίες για
  την οδήγηση και την έγκριση κατ’ εξαίρεση οδήγησης Κρατικών
  Αυτοκινήτων από υπαλλήλους που δεν κατέχουν νομοθετημένη θέση
  οδηγού» (ΑΔΑ: ΒΙΗ2Χ-ΣΣΙ),
 6. την με αριθ. πρωτ. 26956/17-05-2019 απόφαση του Συντονιστή της
  Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, με θέμα: «Έγκριση κατ’ εξαίρεση
  οδήγησης κρατικών οχημάτων από υπαλλήλους του Δήμου Σίφνου που δεν
  κατέχουν νομοθετημένη θέση οδηγού» (Α.Δ.Α.: 7839ΟΡ1Ι-ΜΓΧ),
 7. το Μητρώο Κρατικών Αυτοκινήτων του Δήμου Σίφνου,
 8. τις ιδιαίτερα αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες, οι οποίες δε δύναται να
  καλυφθούν ούτε από τους υπηρετούντες υπαλλήλους κλάδου/ειδικότητας
  οδηγών αλλά ούτε και από τους υπαλλήλους που διαθέτουν έγκριση κατ’
  εξαίρεση οδήγησης,
 9. την 149/2019 απόφασή μας «Ορισμός Αντιδημάρχων και μεταβίβαση σε
  αυτούς αρμοδιοτήτων» (Α.Δ.Α.: ΨΘΧΕΩ1Τ-ΝΕΟ),
 10. την άδεια οδήγησης του Αντιδημάρχου Αντωνίου Φραντζή, σύμφωνα με την
  οποία μπορεί να οδηγεί οχήματα των παρακάτω κατηγοριών,
 11. την παρ. 1 του άρθρ. 58 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 87/2010),
  ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 12. Εγκρίνουμε την κατ’ εξαίρεση οδήγηση των παρακάτω κρατικών οχημάτων του
  Δήμου Σίφνου από τον Αντιδήμαρχο Αντώνιο Φραντζή, για την αντιμετώπιση
  υπηρεσιακών αναγκών του Δήμου Σίφνου:
 13. Φορτηγό μάρκας IVECO με αριθ. κυκλοφορίας ΚΥΗ 6749,
 14. Φορτηγό μάρκας PIAGGIO με αριθ. κυκλοφορίας ΚΗΗ 4614.
  Ο ανωτέρω επιτρέπεται να οδηγεί τα παραπάνω οχήματα αποκλειστικά και
  μόνο για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών. Οφείλει να επιδεικνύει την
  επιβαλλόμενη επιμέλεια για τα οχήματα, να τηρεί τις υποχρεώσεις των οδηγών
  κρατικών οχημάτων και όσες απορρέουν από τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας,
  ενώ θα είναι υπεύθυνος για κάθε υπαίτια βλάβη ή φθορά τους. Επίσης, σε
  περίπτωση λήξης ή αφαίρεσης για οποιοδήποτε λόγο της άδειας οδήγησής του,
  οφείλει να το γνωστοποιήσει αμέσως στην υπηρεσία, η οποία δε θα τον
  χρησιμοποιεί για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα. Η απόφαση αυτή ισχύει έως
  και 31-08-2020.
  Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΙΦΝΟΥ
  ΜΑΡΙΑ ΕΜΜ. ΝΑΔΑΛΗ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ