Σίφνος, 13/02/2020
Ἀγαπητοί Συμπολῖτες,
Δυστυχῶς σήμερα 13/02/2020, δέν μπόρεσαμε να παρευρεθοῦμε μαζί σας διότι παρ’ ὃτι εὐρισκόμασταν στήν Σίφνο ἐπί μακρόν, ἀπεφασίσθη τό Δημοτικό Συμβούλιο γι’ αὐτό τό σοβαρό θέμα νά πραγματοποιηθῆ σήμερα πού ἀναχωρήσαμε λόγω ἀνειλημμένων και προγραμματισμένων ὑποχρεώσεων. Ἂς εἶναι… Θά καταγράψωμε τίς σκέψεις μας γιά νά ἀποτυπωθοῦν στά Πρακτικά τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου οὓτως ὣστε να χρησιμεύσουν στίς ὃποιες ἀποφάσεις ληφθοῦν τελικἀ γιά τό καλό τῶν συμπολιτῶν μας.
Ἡ ἐπιστολή τῆς Δημάρχου μαζί μέ τήν Πρόεδρο τοῦ Ἱδρύματος Στήριξης τοῦ Π.Π.Ι Σίφνου πρός τήν 2α ΔΥΠΕ Πειραιῶς καί Αἰγαίου στίς 21/01/2020, ἀντικατοπτρίζει τήν οἰκτρή κατάστασι τῆς Πρωτοβαθμίας ὑγιειονομικῆς περιθάλψεως στό νησί μας.
Ποῖος πιστεύει ὃτι οἱ ἀνάγκες αὐτές οἱ ὁποῖες ἀπεικονίζονται στό ἒγγραφο αὐτό θα καλυφθοῦν καί μάλιστα σέ μόνιμο βᾶσι; Είδικώτερα, ἀπουσιάζει χρονίως ἡ κάλυψις τῆς θέσεως τοῦ Παιδιάτρου καί τοῦ 2ου Ἀγροτικοῦ Ἰατροῦ . Ἐπίσης οἱ θέσεις τοῦ Ἀκτοδιαγνώστου, τῆς Νοσοκόμου καί τῆς Ὑπαλλήλου Γενικῶν Καθηκόντων εἶναι ὑπό προσωρινό καθεστώς καί ούσιαστικά ζητοῦμε τήν διετῆ ἀνανέωσί τους μέ ἀμφίβολλα ἀποτελέσματα.
Δυστυχῶς αὐτό τό καθεστώς ἐπαναλαμβάνεται γιά πολλά ἒτη καί παρ’ ὃλο ὃπου τό Πολυδύναμο Περιφερειακό Ἰατρεῖο (Π.Π.Ι) Σίφνου εἶναι ἀρκετά καλά ἐξοπλισμένο ὑλικοτεχνικά, ἀντιμετωπίζει τεράστιο πρόβλημα ἐμψύχου δυναμικοῦ. Ὁ ἓνας Ἰατρός Γενικῆς Ἰατρικῆς καί ἡ μία Ἀγροτική Ἰατρός δέν ἐπαρκοῦν τόσον ἀπό ἐμπειρία ὃσο καί ἀπό εἰδικότητα ν’ ἀνταπεξέλθουν σέ ἓνα τόσο ἀπαιτητικὀ και πολυσύνθετο ἒργο. Αὐτά εἶναι γνωστά ὃμως στούς πᾶντες. Το ζητούμενο εἶναι πῶς μποροῦμε ν’ ἀντιμετωπίσωμε τήν ἐπιβίωσί μας. Διότι τόπος ἂνευ ἐπαρκοῦς ἰατροφαρμακευτικῆς καλύψεως δεν μπορεῖ να σταθῆ στόν τουριστικό χάρτη ἀλλά οὒτε καί νά ἒχη ἱκανοποιημένους τούς πολῖτες του. Φαντασθεῖτε, ὃ μή γένοιτο, νά συμβῆ ἓνα μοιραῖο περιστατικό ἂνευ ἀμέσου και ἱκανῆς ἀντιμετωπίσεως σ’ ἓναν τουρίστα ἢ ἀλλοδαπό ἐπισκέπτη τοῦ νησιοῦ μας. Τί ἀντίκτυπο θά ἐπιφέρη στήν κοινωνία του; Τί δυσφήμισι θά ἐπιφέρη στό νησί μας; Ἁκόμη καί ἐμεῖς οἱ ὁποῖοι αἰσθανόμεθα πολῖτες δευτέρας κατηγορίας ἢ ἐσωτερικοί μετανᾶστες στον ἲδιο μας τον τόπο, τι αἰσθήματα μᾶς κατατρύχουν ἀπό τέτοια ἀντιεμτώπισι ἐκ μέρους τῆς Πολιτείας; Ἡ ἐπιστολή τοῦ πολύτεκνου συμπατριώτου μας σχετικῶς με το πρόσφατο συμβάν νομίζομε ὃτι ἀντικατοπτρίζει γλαφυρά μία τραγική πραγματικότητα.
Ὃπως πολύ εὒστοχα ἀναφέρει ὁ συμπατριώτης μας και ἀφυπηρετήσας ἰατρός Ν. Μακαρώνας σε μία παρέμβασί του τον Νοέμβριο 2019, το Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο της Σίφνου των 2.680 κατοίκων, ὂχι μόνον δέν ἒχει ἀναβαθμισθῆ σέ Κέντρο Ὑγίειας, ἀλλά ἒχασε καί μία θέση Ἀγροτικοῦ Ἰατροῦ. Τώρα ὑπάρχουν μόνον 5 θέσεις μονίμων ἀντί 6 ὃπου ἦταν. Σημειώνει, ὃτι τό Ἰατρεῖο Σίφνου ἐδικαιοῦτο 2 θέσεις Ἀγροτικῶν Ἰατρῶν ἀπό τό 1973. Ἀπεναντίας, ἡ Ἀμοργός τῶν 1.600 κατοίκων καί ἡ Ἲος τῶν 1.700 κατοίκων ἒχουν ἀναβαθμισθῆ σέ Κέντρα Ὑγίειας μέ 16 καί 17 ἂτομα προσωπικό ἀντιστοίχως ἀπό τό 2002.
Ἐπί τοῦ πρακτέου λοιπόν τί μπορεῖ καί τί πρέπει νά πραγματοποιηθῆ ;
1

  1. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΥΣΙΣ 1 : Νά ἀπαιτηθῆ ἡ δημιουργία ἑνός συγχρόνου Κέντρου Ὑγίειας πλήρως
    ἐξοπλισμένου με ὃλες τις εἰδικότητες ὃπως προβλέπονται (16 ἂτομα). Τό Κέντρο αὐτό θά δημιουργηθῆ στό ἀκίνητο πλησίον τοῦ νέου Δημοτικοῦ Σχολείου Σίφνου μέ ὃλες τις σύγχρονες προδιαγραφές και ὃλα τά σύγχρονα ἰατρικά μηχανήματα. Ἀπαιτεῖται ἡ συρραφή τῶν ἀπαιτήσεων ἑνός τέτοιου κτιρίου και η ὑλοποίησις τοῦ ἒργου με ἰδιωτικούς πόρους. Εἲμαστε σίγουροι ὃτι μόλις ἀποφασίσωμε τήν κατασκευή ἑνός τέτοιου ἒργου θά ἀνευρεθοῦν οἱ Χορηγοί γιά τήν ὑλοποίησί του (βλέπε το Κέντρο Ὑγίειας τῆς Ραφήνας). Γιά ἓνα τέτοιο μεγᾶλο σκοπό ὃπου θά συστρατευθοῦμε ὃλοι, εἲμαστε σἰγουροι ὃτι καί χορηγοί θά ἀνευρεθοῦν καί ἡ Πολιτεία θά συνδράμη. Μόνη Της ἡ Πολιτεία δέν πρόκειται νά προστρέξη στό αἲτημά μας. Ὃσον ἀφορᾶ στήν ἐπάνδρωσι τοῦ Κέντρου Ὑγίειας Σίφνου, γιά νά ἐπιτύχωμε νά φέρωμε καλούς και ἐξειδικευμένους ἰατρούς στο νησί μας πρέπει να τούς προσφέρωμε ἱκανά κίνητρα. Ἓνα ἰσχυρό κίνητρο εἶναι ἡ παροχή δωρεάν κατοικίας. Ἓνα δεύτερο ἰσχυρότατο κίνητρο εἶναι ἡ παροχή ἑνός μηνιαίου ἐπιμισθίου κατανεμημένου με δίκαιο τρόπο ἀναλόγως τῆς ἐμπειρίας και τῆς ἰατρικῆς ἀξιοσύνης τοῦ προσωπικοῦ. Μία παροχή κινήτρου με ἐπιμίσθιο το ὁποῖο μπορεῖ να ἀγγίζη τον διπλασιασμό τοῦ εἰσοδήματος, αὐτομάτως καθιστᾶ ἀπολύτως ἐλκυστική την θέση είδικευμένου ἰατροῦ στό νησί μας. Ἓνα ἂλλο ἰσχυρό κίνητρο εἶναι ἡ παροχή δωρεάν μετακινήσεων τοῦ προσωπικοῦ μέ τά μέσα μαζικῆς μεταφορᾶς καί ἡ κάλυψις τῆς ἐνδιατήσεώς του με εἰδικά κουπόνια συγκεκριμένου μηνιαίου ὓψους ἀπό τα τοπικά μαγαζιά είδῶν διατροφῆς. Ἡ τοπική κοινωνία πρέπει να παίξη σημαντικό ρόλο στην παροχή τῶν κινήτρων με προεξάρχουσα την Τοπική Αύτοδιοίκησι, ἡ ὁποία ἐκφράζει το σύνολο τῶν δημοτῶν και τῶν ἐπισκεπτῶν μονίμων ἢ παρεπιδημούντων. ΚΑΛΥΤΕΡΑ, ΤΡΕΙΣ (3) ΙΑΤΡΟΥΣ ΚΑΛΟΠΛΗΡΩΜΕΝΟΥΣ ΟΛΟ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΣΤΟ ΝΗΣΙ, ΠΑΡΑ ΤΑΞΙΔΑΚΙΑ ΣΤΗΝ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ…..ΚΑΙ ΑΛΛΑΧΟΥ !
  2. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΥΣΙΣ 2 : Δημιουργία ἑνός συγχρόνου Δημοτικοῦ Ἰατρείου με τρεῖς(3) εἰδικότητες
    ἀρχικά ( Παθολόγου, Παιδιάτρου, Ἀκτινολόγου) και ἀργότερα πέντε (5) {μαία και Καρδιολόγο} κατά προτίμησιν με ἒμπειρους ἀφυπηρετάσαντες Διευθυντές τοῦ ΕΣΥ οἱ ὁποῖοι θά ἒχουν γνῶσι καί γνωριμίες στα μεγάλα Νοσοκομεῖα Τριτοβαθμίας περιθάλψεως οὓτως ὣστε νά ἐξυπηρετοῦν τό 90% τῶν περιστατικῶν ἐπιτοπίως καί τά σοβαρότερα νά τά ἀποστέλλουν συστημένα στά Τριτοβάθμια Νοσοκομεῖα τῶν Ἀθηνῶν (ὃπως ρητῶς ἐξαγγείλαμε καί στό Προεκλογικό μας Πρόγραμμα).
  3. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΥΣΙΣ 3 : Ἓνας συνδυασμός τῶν (1) και (2) ἐνισχύοντας ἂμεσα τίς δομές τοῦ Π.Π.Ι

και ἱδρύοντας τό Δημοτικό Ἰατρεῖο Σίφνου μέ τρεῖς εἰδικότητες ὡς ἀνωτέρω .
Ὃλες οἱ ἀνωτέρω λύσεις εἶναι ἐφικτές . Ἀρκεῖ νά ὑπάρξη θέλησις, ἀποφασιστικότητα και ὁμόνοια στις Ἀποφάσεις μας. Ἡ λῦσις τοῦ προβλήματος τῆς ἱκανοποιητικῆς ὑγιειονομικῆς περιθάλψεως εἶναι ἐπιτακτική καί πρέπει νά λυθῆ ΤΩΡΑ. Ἀναβολή δέν εἶναι ἀνεκτή οὒτε μία ἡμέρα. Ἡ Δημοτική Ἀρχή ἒχει τήν πλήρη εὐθὐνη. Θά κριθῆ ἀπό τήν ἀμεσότητα τῶν κινήσεών της και τήν ἀποτελεσματικότητά της ! Ἰδού πεδίον δόξης λαμπρόν .
Γιά τήν ΣΙΦΝΑΪΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ Ἀντώνιος Γ. Ζαμπέλης
Γιά τήν ΣΙΦΝΕΪΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΡΤΕΜΩΝΑ Κηρῦκος Α. Κορακῆς

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ