ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
 ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΙΦΝΟΥ
Ταχ. Διεύθυνση: 840 03 Σίφνος
 Πληροφ.: Κωνσταντίνος Σούλης
 Τηλέφωνο: 2284360328
 Φαξ: 2284033030
 E-mail: council-president@sifnos.gr
ΘΕΜΑ: Η υπ’ αρ. πρωτ. 270/26.1.2018 πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου
Σας προσκαλώ σε δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67, 69 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α΄/7.6.2010) και 96 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114 Α΄/8.6.2006), που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στην Απολλωνία, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Κώστας Κορωναίος», την Τρίτη 30 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 18:30, για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1.Καθορισμός συντελεστών τελών και επιβολή δικαιωμάτων για το οικονομικό έτος 2018, ύστερα από εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου (ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Οι Αντιδήμαρχοι κ. Γεώργιος Ι. Σταυριανός και κ. Νικόλαος Ποδενές)
2.Ανάκληση πιστώσεων δαπανών – Ανατροπές (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κωνσταντίνος Σούλης)
3.Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων του Δήμου Σίφνου για το Δ΄ τρίμηνο του οικονομικού έτους 2017, μετά τη σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου κ. Ανδρέας Ν. Μπαμπούνης)
4.Σχετικά με την εκδήλωση του Δήμου για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας, τη βράβευση των πρωτοχρονιάτικων καλάντων & την τιμητική βράβευση του τέως Διευθυντή και του προσωπικού που υπηρέτησε επί σειρά ετών στο Π.Π.Ι. Σίφνου – Κάλυψη εξόδων εκδήλωσης (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Ανδρέας Ν. Μπαμπούνης)
5.Προγραμματισμός προσλήψεων εποχικού προσωπικού για το οικονομικό έτος 2018 (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Ι. Σταυριανός)
6.Τροποποίηση της υπ’ αρ. 127/4.4.2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την εξουσιοδότηση του Δημάρχου ή του Αντιδημάρχου περί αποδοχής και υπογραφής παράτασης -ως τις 29-2-2019- του συμβατικού χρόνου της σύμβασης σύστασης ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού του προγράμματος «ΑΣΤΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΣΒΑΚ)» (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Δήμαρχος κ. Ανδρέας Ν. Μπαμπούνης)
7.Τροποποίηση σύμβασης συνεργασίας με την Ε.Ε.Α.Α. για την εναλλακτική διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Ποδενές)
8.Έγκριση προγράμματος τουριστικής προβολής του Δήμου Σίφνου για το οικονομικό έτος 2018, μετά την ομόφωνη γνωμοδότηση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Σίφνου (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης – Δήμαρχος Σίφνου κ. Ανδρέας Ν. Μπαμπούνης)
9.Έγκριση και παραλαβή της έκθεσης τεκμηρίωσης παροχής Υπηρεσίας Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος (Υ.Γ.Ο.Σ.) για το έργο “Κατασκευή Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων Χ.Υ.Τ.Α. Σίφνου” (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: O Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Ι. Σταυριανός)
10.Κάλυψη δαπανών διαμονής μελών του Κλιμακίου της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας Ε.Π.Α.Ψ.Υ. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κωνσταντίνος Σούλης)
 11.Ορισμός μελών της επιτροπής χαρακτηρισμού παραθαλάσσιων περιοχών Ν. Σίφνου ως πολυσύχναστων, μετά το υπ’ αρ. 2131.16/61/2018 έγγραφο του Λιμενικού Σταθμού Σίφνου (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κωνσταντίνος Σούλης)
 12.Ορισμός μελών της επιτροπής εξέτασης αιτήματος σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό Λιμένα, μετά το υπ’ αρ. 2131.4/62/2018 έγγραφο του Λιμενικού Σταθμού Σίφνου (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κωνσταντίνος Σούλης)
 13.Κάλυψη εξόδων για τη μετακίνηση εκτός έδρας Δημάρχου, Αντιδημάρχου, Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου, δημοτικών συμβούλων και δημοτικών υπαλλήλων (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κωνσταντίνος Σούλης)
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΟΥΛΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
 ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ
Ταχ. Διεύθυνση:
Απολλωνία – 840 03 Σίφνος
Τηλέφωνο: 2284360313
Φαξ: 2284033076
E-mail:secretariat@sifnos.gr
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (αρ. πρωτ. 252/25.1.2018)
Για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου
Προς τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:
1.κ. Γεωργούλη Απ. Γεώργιο
 2.κ. Γεωργούλη Κ. Γεώργιο
3.κ. Διαρεμέ Απόστολο
4.κ. Ποδενέ Νικόλαο
5.κ. Σταυριανό Ι. Γεώργιο
6.κα Φραντζή Ευγενία
Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί στο κτήριο του Δημοτικού Καταστήματος στην Απολλωνία, στην αίθουσα συνεδριάσεων “ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ”, την 29η Ιανουαρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1.Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την επιβολή τελών και δικαιωμάτων για το οικονομικό έτος 2018
2.Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων του Δήμου Σίφνου για το Δ’ τρίμηνο του οικονομικού́ έτους 2017
3.Επικύρωση του πρακτικού της δημοπρασίας που αφορά στην αγορά γεωτεμαχίου για την κατασκευή των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) οικισμού Φάρου
4.Ανάθεση σε δικηγόρο της υπόθεσης που αφορά στην εξώδικη διαμαρτυρία – πρόσκληση και δήλωση των κ. Βιργινίας Ρεμούνδου και Αικατερίνης Ατσονίου – Γεραντώνη, κατά του Δήμου Σίφνου
5.Σχετικά με την παράσταση δικηγόρου για την αίτηση ακύρωσης ενώπιον του Σ.Τ.Ε. του Φ.Ε.Κ. 145/03-07-2015 που αφορά στην «Αναριοθέτηση του αρχαιολογικού χώρου “Αγ. Σιλίβεστρος – Λειψάνα”, οριοθέτηση του αρχαιολογικού χώρου των μεταλλείων στον Άγιο Σώστη, οριοθέτηση του αρχαιολογικού χώρου πύργου στον “Άγιο Γεώργιο τα Λιβαδάκια” Δήμου Σίφνου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου”
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου
ΑΝΔΡΕΑΣ Ν. ΜΠΑΜΠΟΥΝΗΣ
Advertisements

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ