ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΙΦΝΟΥ - ΚΑΙ ΠΟΥ ΘΕΟΣ

Breaking

Τρίτη, 17 Ιουλίου 2018

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                    
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                    
ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ              

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΙΦΝΟΥ                          

Ταχ. Διεύθυνση: 840 03 Σίφνος                                    
Πληροφ.: Κωνσταντίνος Σούλης                                  
Τηλέφωνο: 2284360328                                                
Φαξ: 2284033030                                                            
E-mail: council-president@sifnos.gr

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση (αρ. πρωτ. 2924/17.7.2018)  σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου (11η Συνεδρίαση  –  Τετάρτη 18 Ιουλίου 2018, 14:00)

Σας προσκαλώ σε δημόσια κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67, 69 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α΄/7.6.2010) και 96 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114 Α΄/8.6.2006), που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στην Απολλωνία, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Κώστας Κορωναίος», την Τετάρτη 18 Ιουλίου 2018 και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Αποδοχή χρηματοδότησης του Δήμου Σίφνου με το ποσό των διακοσίων δύο χιλιάδων, τετρακοσίων ενενήντα δύο ευρώ (202.492,00€) μετά τη σχετική απόφαση του Υπουργού  Εσωτερικών για την ένταξη του Δήμου στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΙΙΙ  της πράξης «Προμήθεια  – Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των Δήμων της χώρας»
2. Αποδοχή χρηματοδότησης του Δήμου Σίφνου με το ποσό των εκατόν εβδομήντα χιλιάδων ευρώ (170.000,00€) για την αντιμετώπιση προβλημάτων που δημιουργήθηκαν από τη λειψυδρία, σύμφωνα με την από 11.7.2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και το υπ’ αρ. πρωτ. 2358/14.6.2018 σχετικό αίτημα του Δήμου      

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΣΟΥΛΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου